Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10542
 - Bu Hafta (25.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(18.01-24.01): 7
 - Bu Ay (Ocak): 37
 - Geçen Ay (Aralık): 36
Kategori: 155
Haberler: 501

Abone İstatistiği

9 misafir ve 6 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 32.130.508
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş)

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları münferit sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik: 28/11/2013–28835 R.G. /1 md.) Mal alımları: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, akaryakıt, her türlü katı yakıt, her türlü gıda maddesi, her türlü temizlik sarf malzemesi, muhtelif tip ray, muhtelif tip beton ve ahşap travers, her türlü boya malzemesi, tekstil ve giyim malzemeleri, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, agrega ve balast, kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve çimento, oy sandığı, seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı, elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde,

b) (Değişik: 3/7/2009–27277 R.G. / 1 md.; Değişik: 28/11/2013–28835 R.G. /1 md.) Hizmet alımları: Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, oy pusulası basım hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri, teşhis ve tedaviye yönelik hizmetler, elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri,

c) Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri, karayolu mutat bakım ve onarım işleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım işleri, enerji nakil hatları bakım ve onarım işleri, doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım işleri.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

b) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 1 md.) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını, birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda ise, çerçeve anlaşma imzalanıncaya kadarki ihale işlemleri ile çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yeterliklerinin oniki ayda bir değerlendirilmesi işlemlerini bu idareler adına yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

c) (Mülga: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 2 md.)

ç) İstekli: Çerçeve anlaşma ihalelerine teklif veren veya kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

d) Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi,

e) Münferit sözleşmelerde ihale yetkilisi: Çerçeve anlaşma kapsamında münferit alımı gerçekleştirecek idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

f) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

g) Uygulama Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, (Ek: 14/11/2012 – 28467 R.G./1. md.) 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğini,

h) (Ek: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 1. md.) e-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

ı) (Ek: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 1. md.) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

ifade eder.

(2) Bu maddede yer almayan tanımlar açısından Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar ile birinci fıkranın (g) bendinde yer alan yönetmeliklerdeki tanımlar geçerlidir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 4 – (Değişik: 16/3/2011–27876 R.G./2. md.; Değişik: 24/09/2013–28775 R.G./1. md.; Ek: 14/11/2012–28467 R.G./2.md.; Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./1. md., Yürürlük:01/01/2015) (1) İdareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(6) İdare tarafından iş ortaklığına yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot ortağa yapılır. Ancak pilot ortağın yabancı istekli olduğu iş ortaklıklarında tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

yapılır.

(7) İstekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, (Ek ibare: 16.03.2019-30716 RG/1. md.; yürürlük: 01.06.2019) EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz. (Mülga cümle: 16.03.2019-30716 RG/1. md.; yürürlük: 01.06.2019)

(8) (Ek: 12/06/2015–29384 R.G./1. md.) Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilen münferit sözleşmelerde ise tebligat sadece EKAP üzerinden yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 62 nci maddesinde yer alan ilgili hükümler yanında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

b) Çerçeve anlaşmaların süresi kırksekiz ayı geçemez.

c) (Değişik: 28/11/2013–28835 R.G. /2 md.) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan münferit sözleşmelerde, sözleşmenin ifasının çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılması zorunludur. Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandığı durumlarda münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi aşılarak gerçekleştirilebilir.

ç) Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet veya yapım işi için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından belirlenir.

d) Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir.

(2) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 2 md.) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından çerçeve anlaşma kapsamında ayrı münferit sözleşmeler yapılabilir.

(3) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle listeye alınır.

(4) Çerçeve anlaşma ihalelerinde anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(5) Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısıma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması gerekir. Bu sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısıma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilir.

(6) Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine katılamazlar.

(7) Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamaz.

(8) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 2 md.) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen istekliler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir. Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilir.

(9) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 2 md.) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, münferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar, alımı/işi gerçekleştirecek idare tarafından belirlenir ve muayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulur.

(10) (Ek: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 3 md.) Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, yasal iş artışları dahil, çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.

(11) (Ek:16/3/2011–27876 R.G./3 md.; Değişik:16.03.2019-30716 R.G/2. md.; yürürlük:26.03.2019) İdare, ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri EKAP’ta gerçekleştirir. .

(12) (Ek: 14/11/2012–28467 R.G./ 3.md.) Münferit sözleşme aşamasında, münferit alımı yapacak idare tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilebilir. Bu durumda münferit sözleşme aşamasında elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez. Ayrıca münferit sözleşme aşamasında teklif verecek isteklilerin son teklif verme tarih ve saati öncesinde EKAP’a kayıt olmaları zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Hazırlık İşlemleri

Yaklaşık maliyet

MADDE 7 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinin yaklaşık maliyeti, ihalenin konusunun mal veya hizmet alımı ya da yapım işi olmasına göre ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre belirlenir.

(2) Yaklaşık maliyet, çerçeve anlaşmanın süresi dikkate alınarak anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.

(3) Münferit sözleşme aşamasında yaklaşık maliyet, ihtiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen bedel üzerinden yapılabilir. Bu bedelin güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ihale konusunun mal veya hizmet alımı ile yapım işi olmasına göre ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre güncelleme yapılır.

Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı[1] (Değişik madde başlığı:RG-16/3/2011-27876)

MADDE 8 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde açık ihale usulü uygulanır.

(2) (Ek: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 4 md.) Çerçeve anlaşma ihale dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra EKAP üzerinde ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır. Münferit sözleşme aşamasında ise EKAP üzerinde oluşturulan sözleşme tasarısı ile listeye alınan ve yasaklılık teyidi yapılan isteklilere davet gönderilmeden önce EKAP üzerinden ayrı bir ihale kayıt numarası alınır.

(3) (Ek: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 4 md.) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.

İhale dokümanının içeriği

MADDE 9 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, standart formlar, mal ve hizmet alımlarında teknik şartname, yapım işlerinde işin projesini de kapsayan teknik şartname, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

İhale dokümanının hazırlanması

MADDE 10 – (1) (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 5 md.) İdare, ihale dokümanını (Değişik ibare: 16.03.2019-30716 RG/3. md.; yürürlük: 01.06.2019) EKAP üzerinde hazırlar. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.

(2) İdare tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

a) Standart Formlar (EK: 1),

b) Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK: 2),

c) Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma (EK: 3),

ç) Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme (EK: 4),

d) Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme (EK: 5),

e) Yapım İşleri İhalelerine Ait Tip Münferit Sözleşme (EK: 6),

ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınarak ihale dokümanı hazırlanır.

(3) İhale dokümanı, münferit sözleşme tasarısı hariç, ilk ilan tarihine kadar kesinleştirilir. Münferit sözleşme tasarısı ise münferit sözleşme için teklif vermeye davet aşamasında kesinleştirilir ve teklif vermeye davet yazısının ekinde isteklilere gönderilir. (Ek: 14/11/2012 –28467 R.G./ 4.md.) Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilir ise münferit sözleşme tasarısının e-imza kullanılarak indirilmesi EKAP üzerinden yapılır.

(4) İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak yabancı isteklilere açık olan ihalelerde dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. (Değişik ibare: 16.03.2019-30716 RG/3. md.; yürürlük: 01.06.2019) Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

İdari şartname

MADDE 11 – (1) İdare, bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen ve alımın/işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

(3) (Değişik: 13/04/2013-28617 R.G./1.md.) İlanda ve çerçeve anlaşmada çerçeve anlaşmanın süresi belirtilir. Bu süre kırk sekiz ayı aşamaz.

Teknik şartnameler

MADDE 12 – (1) Konusu mal veya hizmet alımı olan çerçeve anlaşma ihalelerinde ihtiyacın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren; konusu yapım işleri olan çerçeve anlaşma ihalelerinde ise yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerin hazırlanmasında ilgili Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemeler esas alınır.

Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarıları

MADDE 13 – (1) İdare, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarılarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tip çerçeve anlaşma ile tip münferit sözleşmeyi esas alarak hazırlar.

(2) Tip çerçeve anlaşmada boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar alımın/işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(3) Tip münferit sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar alımın/işin özelliğine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(4) İdare, tip çerçeve anlaşmada düzenlenmeyen ve alımın/işin özelliğine göre düzenlemesine gerek duyulan hususları 4734 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

(5) İdare, tip münferit sözleşmede düzenlenmeyen ve alımın/işin özelliğine göre düzenlemesine gerek duyulan hususları 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

(6) Konusu mal veya hizmet alımı olan çerçeve anlaşma ihalelerinde, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.

İhale onayının alınması

MADDE 14 – (1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, standart formlar, çerçeve anlaşma tasarısı, münferit sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) (Mülga: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 6 md.)

(3) (Ek: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 4 md.) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde, münferit alıma konu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli münferit sözleşme onay belgesine eklenir ve bu belge münferit alımı gerçekleştirecek olan idarenin ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) (Ek:RG-3/7/2009-27277) (Mülga: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 6 md.)

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 15 – (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyelerin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonları, teklif ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

(7) Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erer. Çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin oniki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen usule göre, yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilir.

(8) Münferit sözleşme yapmak için verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacak bir ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. Münferit sözleşme yapılmasına ilişkin onay belgesinde asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilir. Komisyon üyelerinin işin uzmanı olması şartı aranmaz. Komisyonun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin diğer hususlarda bu maddede yer alan hükümler uygulanır. Her bir münferit sözleşme yapmak için komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla münferit sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.

Çerçeve anlaşma işlem dosyası

MADDE 16 – (1) İdare, her bir çerçeve anlaşma ihalesi için bir çerçeve anlaşma işlem dosyası düzenler. (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 7 md.) Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil aşağıdaki belgeler yer alır.

a) Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli,

b) Listeye alınacak isteklilerin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği çerçeve anlaşma ihalelerinde fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi,

c) İhale dokümanı ile düzenlenmişse zeyilname ve yapılmışsa açıklamalar,

ç) (Mülga: 16.03.2019-30716 RG/4. md.; yürürlük: 01.06.2019)

d) İhale ilan metinleri,

e) Şikayet başvuruları ile başvurular üzerine idare tarafından alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler,

f) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise bu başvuruyla ilgili idare ile Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri,

g) İstekliler tarafından sunulan teklifler,

ğ) İsteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri,

h) İhale komisyonu tutanak ve kararları,

ı) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla çerçeve anlaşma işlem dosyasının birer örneği, ihale ilanını izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 3 md.) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma işlem dosyasının bir örneği, bu anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idarelere gönderilir.

Münferit sözleşme işlem dosyası

MADDE 17 – (1) İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak her bir alım için ayrı bir münferit sözleşme işlem dosyası düzenler. (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G./5.md.) Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Münferit sözleşme onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli,

b) Teklif vermeye davet yazıları,

c) İstekliler tarafından sunulan teklifler,

ç) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise bu başvuruyla ilgili idare ile Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri,

d) İsteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri,

e) İhale komisyonu tutanak ve kararları,

f) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla münferit sözleşme işlem dosyasının birer örneği, teklif vermeye davet yazısının isteklilere gönderildiği tarihte idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) Münferit sözleşme işlem dosyası çerçeve anlaşma işlem dosyası içinde muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale İlan Süreleri ve Kuralları, İhale Dokümanına İlişkin Hususlar

İhale ilanı

MADDE 18 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinin ihale ilanları isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan çerçeve anlaşma ihalelerinde, ihale tarihinden en az kırk gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan çerçeve anlaşma ihalelerinden;

1) Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen miktarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

(2) Kurum tarafından belirlenen nitelikteki çerçeve anlaşma ihaleleri, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilir.

(3) İhalenin yapılacağı yerde veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde gazete çıkmayan yerdeki ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler tutanak ile belgelenir.

(4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki günlük süre eklenir.

(5) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilk ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

(6) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

İlan sürelerinin kısaltılması

MADDE 19 – (1) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir.

(2) İlan ile ihale dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki ilan süresi beş gün kısaltılabilir.

(3) Mal veya hizmet alımı veya yapım işi ihalelerine ilişkin yapılan ön ilanlarda çerçeve anlaşma yapılacağının belirtilmesi halinde, uluslararası ilan yapılan haller dahil kırk günlük ilan süresi en fazla yirmidört güne kadar indirilebilir. Bu süre herhangi bir nedenle daha fazla kısaltılamaz. Süre indiriminden yararlanılabilmesi için çerçeve anlaşma ihalesine ilişkin ihale ilanının, ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Söz konusu ön ilanlarda çerçeve anlaşma yapılmayacağının belirtilmesi halinde ise ilan süresine ilişkin süre indiriminden yararlanılamaz.

İhale ilanlarının düzenlenmesi

MADDE 20 – (1) İlanlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart ihale ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

(2) İhale ilanında yer alan bilgilerin ihale dokümanını oluşturan belgelerde yapılan düzenlemelere uygun olması gerekir. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilemez.

(3) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz.

İlanın uygun olmaması

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) Ancak, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanların 20 nci madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, 18 inci maddeye göre kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayımlanmasını takip eden onbeş gün, diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.

İhale dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi[2]

MADDE 22 – (Değişik madde: 16.03.2019-30716 RG/5. md.; yürürlük: 01.06.2019)

(1) İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 23 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, (Ek ibare madde: 16.03.2019-30716 RG/6. md.; yürürlük: 01.06.2019) ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve son teklif verme tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, (Değişik ibare madde: 16.03.2019-30716 RG/6. md.; yürürlük: 01.06.2019) EKAP üzerinden e-imza kullanarak ihale dokümanı indirenlerin (Değişik ibare:07/06/2014-29023 R.G./3. md., Yürürlük:01/01/2015) bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı tanınır.

(3) (Değişik: 28/11/2013–28835 R.G. /3 md.) Teklif verme aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, (Ek ibare madde: 16.03.2019-30716 RG/6. md.; yürürlük: 01.06.2019) ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve bu tarihe kadar ihale (Değişik ibare madde: 16.03.2019-30716 RG/6. md.; yürürlük: 01.06.2019) EKAP üzerinden e-imza kullanarak ihale dokümanı indirenlerin tamamına (Değişik ibare:07/06/2014-29023 R.G./3. md., Yürürlük:01/01/2015) bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale tarihinden en az on gün önce doküman satın alanların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, ihale dokümanı ile birlikte verilir.

(5) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 5 md.) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltmeler yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 24 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

(3) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(4) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılımda Yeterlik, İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar ile İş Ortaklığı

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler

MADDE 25 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyici şekilde belirlenemez.

(2) İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranan kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

(3) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istekliler her kısım/kalem için ayrı teklif vermek zorundadır. Birden fazla kısıma/kaleme teklif veren isteklilerin yeterlik değerlendirilmesi teklif verilen her bir kısım/kalem itibarıyla yapılır.

İstenecek belgeler ve diğer hususlar

MADDE 26 – (1) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 6 md.) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenir. Bu belgelerin düzenlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesi de ilgili Uygulama Yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.

(2) İş deneyim belgeleri, ilgili Uygulama Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak çerçeve anlaşma kapsamında yapılan her bir münferit sözleşme için ayrı ayrı düzenlenir. İş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(3) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan çerçeve anlaşma ihalelerinde, isteklinin ekonomik ve mali durumunu gösteren belgelerden bankalardan temin edilecek belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler ve mesleki ve teknik yeterliğini gösteren belgelerden iş deneyimini gösteren belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen oranlara göre istenilir. Bu belgeler için ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen oranlar; yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde 4/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına eşit ve eşik değerin üç katına kadar olan ihalelerde 3/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve eşik değerin dört katına kadar olan ihalelerde 2/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin dört katına eşit ve eşik değerin beş katına kadar olan ihalelerde 1/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin beş katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise 1/10’u oranında belirlenir.

Oniki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Bu belgelendirmenin yapılması gereken tarihler ay ve yıl olarak çerçeve anlaşmada belirtilir. Yeterliğin devam edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilir. Çerçeve anlaşma ihalesinde öngörülen yeterlik kriterlerinden hangilerinin oniki ayda bir istenileceği ihale dokümanında belirtilir. Yeterliği devam etmeyen istekli ile imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde ise mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(2) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 4 md.) Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda oniki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi, çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştiren idarenin oluşturacağı komisyon tarafından yapılır.

(3) (Ek: 14/11/2012 –28467 R.G./6.md.) Yapılan yeterlik değerlendirmesi sonrasında çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yeterlik durumları EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar

MADDE 28 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale dışı bırakılma nedenleri ile ihaleye katılamayacak olanlar ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir.

(2) Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklilerin, ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını gösteren (Ek ibare:16.03.2019-30716 R.G/7. md.; yürürlük:26.03.2019) bilgi ve/veya belgeleri anlaşma imzalamadan önce idareye sunmaları zorunludur. Münferit sözleşme imzalayacak isteklinin ise son teklif verme tarihinde anılan durumlarda olmadığını gösteren (Ek ibare: 16/3/2019–30716 R.G. /7. md.) bilgi ve/veya belgeleri sözleşme imzalamadan önce idareye sunması zorunludur.

(3) Yeterliklerinin devam ettiğine ilişkin oniki ayda bir yapılacak belgelendirme sırasında, istekliler tarafından yukarıdaki hüküm çerçevesinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığını gösteren (Ek ibare:16.03.2019-30716 R.G/7.md.; yürürlük:26.03.2019) bilgi ve/veya belgelerin, çerçeve anlaşmada belirtilen tarih/tarihler itibarıyla sunulması zorunludur.

İş ortaklığı

MADDE 29 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle çerçeve anlaşma ihalesine teklif verebilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı, başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

(4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

(5) Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, anlaşma imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

(6) İş ortaklıklarının ihaleye katılabilmek için sunacakları belgelerin belirlenmesinde ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmelerde ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Teklif mektuplarının şekli

MADDE 30 – (1) Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart forma uygun olarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

(4) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(5) Münferit sözleşme aşamasında sunulacak teklif mektuplarının da bu maddede belirtilen şartları taşıması zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 31 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde tekliflerin geçerlilik süresi; tahmini teklif değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile anlaşma imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve anlaşma koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

(2) Münferit sözleşme aşamasında istekliler tarafından verilecek tekliflerin geçerlilik süresi teklif vermeye davet yazısında belirtilir.

Teminatlar

MADDE 32 – (1) Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmez.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla;

a) Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında, münferit sözleşme aşamasında, alımın garanti süresi öngörülmeyen bir mal alımı olması ve bir defada teslim edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak garanti süresi öngörülen mal alımı ile teslimatı süreye bağlı mal alımlarında kesin teminat alınması zorunludur. Kesin teminat alınması durumunda münferit sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak % 6 oranında kesin teminat alınır.

b) (Değişik: 07/06/2014–29023 R.G. / 4.md.) Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek yapım işleri ile hizmet alımlarında, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, münferit sözleşmenin yapılmasından önce, münferit sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak münferit sözleşme aşamasında teklif edilen fiyatın, çerçeve anlaşma aşamasında hesaplanan sınır değerin altında olması halinde, alınacak kesin teminat tutarı yaklaşık maliyetin %9’u olarak hesaplanır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde, kapsam ve şeklinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart forma uygun olması zorunludur. Standart forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Kesin teminat mektuplarının süresi, münferit sözleşmeye konu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

6) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (Ek cümle: 13/06/2019-30800 R.G/1.md.; yürürlük:23/06/2019) Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.

(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(8) (Değişik fıkra: 30/09/2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 20/10/2020) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

(9) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Tekliflerin alınması, açılması ile belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması

MADDE 33 – (1) Tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik, (Ek ibare:16/03/2019-30716 R.G./8.md.;yürürlük:26/03/2019) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip idari şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) (Değişik: 14/11/2012–28467 R.G./7.md) Teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İlgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların ihale komisyonu başkanınca onaylanmış suretleri isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(3) Teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

(4) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İdare tarafından bilgi eksikliklerinin tamamlatılması amacıyla verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin ihale tarihinde ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.

(6) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 34 – (1) Teklifler, Kanun, bu Yönetmelik, (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G./9.md.; yürürlük:26/03/2019) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve tip idari şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.

(2) (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. /9 md.; Mülga fıkra: 29/11/2016-29903 R.G./1. md.)

YEDİNCİ BÖLÜM

Listenin Oluşturulması ve Çerçeve Anlaşma İhalesinin Sonuçlandırılması

Listenin oluşturulması

MADDE 35 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde yeterlik kriterlerini sağlayan çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale ilanı ile ihale dokümanında belirtilir. Bu durumda idarelerce ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlayarak listeye alınacak istekliler belirlenir.

(2) Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(3) Listeye alınacak isteklilerin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir. Münferit sözleşme aşamasında isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde; çerçeve anlaşma aşamasında öngörülen aynı fiyat dışı unsurlar, parasal değerleri veya nispi ağırlıkları değiştirilmeksizin, dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

Tekliflerin eşit olması durumu

MADDE 36 – (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi veren isteklilerin tamamı listeye alınır.

(2) Münferit sözleşme aşamasında birden fazla istekli tarafından verilen tekliflerin eşit olduğu ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda teklifler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dikkate alınarak idari şartnamede belirtilen usule göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 37 – (1) Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

MADDE 38 - (1) (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 10 md.) Yerli istekli tanımı ve bu durumun belgelendirilmesi ile yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasında ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

(2) (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 10 md.) Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması durumunda, münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılmaz.

(3) (Değişik: 16/3/2011 – 27876 R.G. / 10 md.) Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumunda ise münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılması zorunludur.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 39 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve çerçeve anlaşmanın imzalanması

MADDE 40 – (1) İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunan istekliler (üçten az ve ihale dokümanında belirtilen sayıdan fazla olmamak üzere) belirlenir ve ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, listeye alınan isteklilerin tamamının ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

(3) Yasaklı olduğu anlaşılan istekli listeden çıkarılır. Ancak çerçeve anlaşma imzalanacak istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(6) Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi, anlaşmaya davet ve anlaşmanın imzalanması işlemleri, Kanun ile bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş idari şartnamede yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe isteklilerle çerçeve anlaşma imzalanamaz.

(7) Anlaşmanın imzalanacağı tarihte, anlaşma imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Yasaklı olduğu anlaşılan istekli ile çerçeve anlaşma imzalanmaz. Ancak, çerçeve anlaşma imzalayabilecek istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale iptal edilir.

(8) Teklif dosyaları ile sunulan belgeler iade edilmez. Ancak, teklif kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin idarece onaylı bir suretinin çerçeve anlaşma işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

Çerçeve anlaşmanın imzalanmaması

MADDE 41 – (1) Mücbir sebep halleri dışında, anlaşma imzalamaya davet edilen isteklilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek çerçeve anlaşmayı imzalaması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan istekliler Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Ancak, (Mülga ibare:RG-8/9/2011-28048) (…) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan (Ek ibare:16/03/2019-30716 R.G./10.md.; yürürlük:26/03/2019) bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.[3] Ayrıca, çerçeve anlaşma imzalayabilecek istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale iptal edilir.

İhale sonucunun ilanı

MADDE 42 – (1) İhale sonucu, anlaşmanın imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

(2) İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar

Münferit sözleşme

MADDE 43 – (1) (Değişik: 3/7/2009–27277 R.G. / 7 md.; Değişik: 28/11/2013–28835 R.G. /4 md.) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikâyet başvuru bedeli ile yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esasların kapsamında yer alan alımlarda/işlerde, isteklinin ilgili fiyat farkına ilişkin esaslara göre güncellenen birim fiyat teklif bedeli belirtilir. İsteklilere, ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.

(2) (Değişik: 28/11/2013–28835 R.G./4 md.) İstekliler teklif mektubunu ve ekinde yer alan bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine koyarak son teklif verme saatinden önce tekliflerini idareye sunar. Davet yazısında belirtilen tarih ve saatten sonra sunulan teklifler reddedilir ve teklif zarfları açılmaksızın iade edilir. Teklifler ile yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından davet yazısında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunan isteklilere açıklanır. Bu duruma ilişkin standart formun bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir. Teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İdare tarafından bilgi eksikliklerinin tamamlatılması amacıyla verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, son teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin isteklinin son teklif verme tarihinde ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 7 md.) Teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere sıralanır. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar, ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(4) İhale yetkilisi en geç üç gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale kararının onaylanmaması çerçeve anlaşmanın feshedilmiş olduğu anlamına gelmez.

(5) (Değişik: 08/09/2011–28048 R.G. / 7 md.) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen iki iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 40 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamaz.

(6) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 7 md.) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Ancak, sözleşmeye davet yazısı gönderilmeden önce Kurumun internet sayfasından itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin sorgulama yapılması da zorunludur.

(7) Sözleşmeye davet yazısında; isteklinin davet yazısının tebliğini izleyen üç iş günü içinde son teklif verme tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını gösteren belgeler ile kesin teminatı ve diğer yasal yükümlüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığını gösteren (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G./11.md.; yürürlük:26/03/2019) bilgi ve/veya belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.

(8) (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 7 md.) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, listede yer alan diğer istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebileceği gibi yeniden teklif vermeye de davet edilebilir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına düşmesi durumunda, çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir. Bu durum, çerçeve anlaşmaya dayanarak daha önceden akdedilen münferit sözleşmelerin yürütülmesini etkilemez.

(9) Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Bu durumda sekizinci fıkrada yer alan usul uygulanır.

(10) Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Ancak, (Mülga ibare:RG-8/9/2011-28048) (…) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G./11.md.; yürürlük:26/03/2019) bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.[4]

(11) İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, altıncı fıkrada yer alan iki günlük sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(12) (Ek: 14/11/2012–28467 R.G./8.md.) Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde; e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması, son teklif verme saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, e-tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin işlemlerde; geçici teminat ile yeterlik belgeleri ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler hariç, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanır.

(13) (Ek: 28/11/2013–28835 R.G. /4 md.) Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarında malın münferit sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi, bunun idarece uygun görülmesi ve kesin kabulünün gerçekleştirilmesi halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak ihale üzerinde bırakılan istekliden kesin teminat alınması veya alım konusu malın satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile garantisine yönelik düzenleme yapılması durumunda idare tarafından sözleşme imzalanması zorunludur.

Bütün tekliflerin reddedilerek münferit alımdan vazgeçilmesi

MADDE 44 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek, münferit sözleşme aşamasında alım yapmaktan vazgeçebilir. Alımdan vazgeçilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum payı

MADDE 45 – (1) Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda, münferit sözleşme bedelinin Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar münferit sözleşmeyi imzalamaya davet edilen istekli tarafından Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 12/9/2007 tarihli ve 26641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

5/3/2009 tarihinden önce başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlanı veya duyurusu 5/3/2009 tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2 –(Ek: 16/3/2011–27876 R.G. / 20 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 08/09/2011–28048 R.G. / 14 md.)

(1) 15/9/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 4(Ek: 14/11/2012–28467 R.G./9.md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanının veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 5 (Ek: 28/11/2013–28835 R.G. /15 md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 (Ek: 07/06/2014–29023 R.G./19.md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan hüküm ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 7 (Ek: 16/08/2014–29090 R.G./6.md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler (Ek: 29/11/2016-29903 R.G./6. md.)

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler (Ek: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.)

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler (Ek: 30/12/2017-30286/m R.G./1. md.)

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler (Ek: 19.06.2018-30453/m RG/ 7. Md.; yürürlük 19.07.2018)

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Başlamış olan ihaleler (Ek: 16/03/2019-30716 R.G./12. md.)

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 21, 27, 28, 32, 34 ve 35 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19 ve 20 nci maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Başlamış olan ihaleler (Ek madde: 13/06/2019-30800 R.G/2.md., yürürlük:23/06/2019)

GEÇİCİ MADDE 13 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler (Ek madde: 30/09/2020-31260 R.G/2. md., yürürlük: 20/10/2020)

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 5/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/7/2009

27277

2-

16/3/2011

27876

3-

8/9/2011

28048

4-

14/11/2012

28467

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023

9-

16/8/2014

29090

10-

12/6/2015

29384

11-

29/11/2016

29903

12-

25/1/2017

29959

13-

30/12/2017

30286 (Mükerrer)

14-

19/6/2018

30453 (Mükerrer)

15-

16/3/2019

30716

16-

13/06/2019

30800

17-

30/09/2020

31260

 


[1] Bu madde başlığı “Uygulanacak ihale usulünün tespiti” iken 16/3/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] Bu madde başlığı “ İhale dokümanının görülmesi, satın alınması veya EKAP üzerinden indirilmesi” iken 16.3.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[3] Bu cümledeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi 08/09/2011–28048 R.G. / 6 md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[4] Bu cümledeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi 08/09/2011–28048 R.G. / 7 md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."