Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
İhale Terimleri Sözlüğü Yazdır E-posta
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren kanun.

🔗 Kamu İhale Kanunu


4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren kanun.

🔗Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi.


4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen ve her yıl Kurum tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal veya hizmet alımları için yapılan istisna talepleri.

Ayrıca bkz. ‘hizmet’, ‘idare’, ‘istisna’, ‘mal’

A

[ Yukarı ]

İhale konusu işin niteliklerinin gerektirdiği yeterliğe sahip bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.

Ayrıca bkz. ‘ihale usulü’, ‘istekli’


İstekli olabilecekler, tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Ayrıca İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Ayrıca bkz. ‘teklif’, ‘ihale komisyonu’, ‘istekli’


Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’, ‘belli istekliler arasında ihale usulü’


Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’, ‘sözleşme’


İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir mal alımı ihalesinde aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması.

Ayrıca bkz. ‘teknik şartname’, ‘teklif’, ‘teminat’


Danışmanlık hizmet alımlarında gerçek veya tüzel kişinin, bünyesinde çalıştırdığı, ihale konusu işte teknik personel olarak da istihdam edilebilen ve ihale konusu işin uzmanı olan kişi.

Ayrıca bkz. ‘danışmanlık hizmetleri’, ‘teknik personel’


Yapım işleri ihalelerinde uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşme.

Ayrıca bkz. ‘mahal listesi’, ‘uygulama projesi’


İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında; teklif birim fiyatlı işlerde; kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) dışında kalan her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği, anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği, Kamu İhale Genel Tebliğinin ekinde (Ek-Y.2) yer alan örneğe uygun olarak isteklilere verilen doküman.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’, ‘analiz girdileri’, ‘özel iş kalemi’, ‘paçal iş kalemi’


İş kalemi/iş grubunun yapım şartlarına göre, idarece belirlenerek analiz formatına yazılacak olan malzeme, makine, işçilik ve diğer girdi cinsleri.

Ayrıca bkz. ‘analiz formatı’


Yapım işleri ihalelerinde analizler ile hesap cetvelinin, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenilmesi gerekmektedir. Teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında, anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizlerin, teklif birim fiyatlı işlerde ise açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizlerin sunulması gerekmektedir. Ancak bu duruma ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı istisnalara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu istisnai durumları şu şekilde sıralamak mümkündür;

İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için, hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde analiz düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu kapsamda; isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da, hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

İdarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek bulunmayıp anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması halinde analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda da üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterli olmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘aşırı düşük teklif’, ‘aşırı düşük teklif sorgulaması’, ‘hesap cetveli’, ‘analiz formatı’, ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’


Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idare tarafından Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birinin tercih edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘tahkim yolu’


Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olmasını sağlayan ve aynı zamanda belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi olan şerh.

Ayrıca bkz. ‘Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’, ‘belgelerin tasdik işlemi’


İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkânı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine ilişkin yapılan denetim.


Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması. Aritmetik hata olduğu kabul edilen teklifler doğrudan değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılmalıdır. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubunun eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmemekte ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmektedir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat teklif cetveli’, ‘yuvarlama’, ‘kısmi teklif’


Aşırı düşük teklif sahiplerinden, ihale ilânı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların istenildiği yazı.

Ayrıca bkz. ‘aşırı düşük teklif’, ‘ihale ilânı’


İhale komisyonu tarafından verilen tekliflerin değerlendirmesi yapıldıktan sonra, teklif fiyatı hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan, mal alımı ihalelerinde ise verilen tekliflerden diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklif.

Ayrıca bkz. ‘sınır değer’, ‘yaklaşık maliyet’


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dâhil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ile işveren sigorta primlerinin oluşturduğu toplam tutar.

Ayrıca bkz. ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’


İhale komisyonu tarafından sınır değerin altında olduğu tespit edilen tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak ayrıntılı yazılı açıklama istenilmesi.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’, sıralı iş kalemleri/grupları listesi’, ‘analiz formatı’, ‘analiz girdileri’, ‘özel iş kalemi’, ‘paçal iş kalemi’


Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan;

1) Malzemeli Yemek Hizmetleri

2) Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri

3) Araç Kiralama Hizmetleri

Alımlarında sınır değerin altında olduğu tespit edilen tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının yukarıdaki listede bulunduğu tespit edilirse, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda sınır değerin altında teklif veren isteklilerin teklifinin, açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerekir.

Ayrıca bkz. ‘eşik değer’, ‘aşırı düşük teklif’, ‘yaklaşık maliyet’


Denetim mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı ile yüklenici veya temsilcisi tarafından düzenlenip imzalanan defter. Ataşman defterine; röleve defterine kaydedilen işlerden plân ve projelerinde ölçülerinin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ve sözleşme ve eklerine göre zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, tespit ve benzeri diğer tutanaklar, tarihleri ile birlikte kapsadıkları konular kaydedilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘röleve defteri’


İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulan örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defter ile bunlarla ilgili belgeler.

Yüklenicinin bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalama zorunluluğu bulunmakta, imzalı birer kopyası da yükleniciye verilmektedir. Yüklenici ataşmanlar ve ilgili diğer defter ve belgeleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olmaktadır. Yüklenicinin defter ve belgeleri imzalamaması durumunda veya ihtirazi kayıtlar altında imzalaması halinde karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere on (10) gün süre verilmelidir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmemesi durumunda ise belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ataşman defteri’, ‘röleve defteri’, ‘şantiye günlük defteri’, ‘ihtirazi kayıt’, ‘yapı denetim görevlisi’


Avans verilerek ön ödeme yapılan yükleniciler için düzenlenen hak ediş tutarlarından avans miktarının kesilmesi.

Hizmet alımlarında mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hakediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilmekte ve mahsup edilen tutar kadar avans teminatı iade edilmektedir. Yapım işlerinde ise avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilmektedir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tarafından tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde avans bakiyesinin nakden ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘avans’


Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşmenin yürütülmesi için gerekli giderleri karşılamak üzere ve yüklenicinin yazılı isteği doğrultusunda, idarece belirlenen bir oran veya miktar tutarında idare tarafından yükleniciye ön ödeme yapılması.

Hizmet alımlarında işe başlandıktan ve iş programı onaylandıktan sonra, yapım işerinde ise yer teslimi yapıldıktan ve iş programı idarece onaylandıktan sonra, yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek avansla aynı miktarda ve Kurum tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında; hizmet alımlarında sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri için, yapım işlerinde ise şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli, makine, ekipman, malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması, taahhüdün ifası için gerekli ihzarat malzemesinin temini gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere, mal alımlarında ise yükleniciden avans miktarı kadar teminat alınmak koşulu ile avans verilebilmektedir.

Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı avans verilebilir. Ayrıca, belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşü, kapsamdaki diğer idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının avans işlemleri için belirlediği oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.

Hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicinin avans almak için idareye yapacağı yazılı başvurularda bu avansı söz konusu amaçlara uygun olarak kullanacağını, avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildireceğini ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilememektedir. Avans teminatlarının haczedilmesi ve üzerine ihtiyati tedbir konulması mümkün değildir.

Ayrıca bkz. ‘ihzarat’, ‘iş yerinin yükleniciye teslimi’, ‘iş programı’


TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saat.

B

[ Yukarı ]

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik belgesi. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, teklif edilen bedelin % 10’undan, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile anılan Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idarece belirlenecek tutardan az olmaması gerekmektedir.

Söz konusu kriterlerin, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilmesi mümkündür.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilmektedir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekmektedir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılabilmektedir. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ilân’, ‘davet’, ‘iş ortaklığı’, ‘konsorsiyum’


Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan adaylar tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeler.

Ayrıca bkz. ‘belli istekliler arasında ihale usulü’


İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilânında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar, adayların; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar, isteklilerin ise yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilmesi. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde oluşturulan şartları netleştirilmiş teknik şartname, isteklilerin başvuruda bulunabilecekleri idari işlem veya eylem olarak sayılmaktadır. Çerçeve anlaşma ihalelerinde istekliler; tekliflerin sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan istekliler de on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirilmesine ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘itirazen şikâyet başvurusu’, ‘ön yeterlik dokümanı’, ‘ihale dokümanı’, ‘çerçeve anlaşma’


Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik, pazarlık usulünde ise yeterlik aşamasında sunulan ve ilgili Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanan belge.

Ayrıca bkz. ‘belli istekliler arasında ihale usulü’, ‘pazarlık usulü’, ‘standart form’, ‘Uygulama Yönetmeliği’


İhale sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı başvuruda bulunabilecek süreler.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘itirazen şikâyet başvurusu’, ‘münferit sözleşme’, ‘zeyilname’


Cumhurbaşkanı kararı ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunanlardan 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) no.lu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar alınan teminat.

Ayrıca bkz. ‘itirazen şikâyet başvurusu’


Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde alınan karar.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘itirazen şikâyet başvurusu’


İlgili Uygulama Yönetmelikleri gereği idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini istemek durumundadırlar. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilmektedir. Ancak adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilmektedir. Bu yönde yapılacak başvuruların ise ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması gerekmektedir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunluluğu bulunmaktadır. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar ise geçerli kabul edilmemektedir. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilmektedir.

İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmamaktadır.

Aday veya istekliler tarafından, bu koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmeler, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmalıdır.

Ayrıca bkz. “teminat mektubu’, ‘EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol’, ‘sunulmayacak belgeler tablosu’


Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler için;

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunması halinde ise bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilmektedir.

Bu kapsamda sunulmayan belgeler için ise iki yöntem bulunmaktadır: Birinci yönteme göre belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır. Belgenin düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığının tasdik işlemi, belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işlemi ise imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemidir.

İkinci yönteme göre ise belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinin tasdik işlemi, belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemi ise imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemidir.

Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilmektedir.

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işlemi, belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemidir.

Ayrıca bkz. ‘Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’, ‘apostil tasdik şerhi’


Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf tutulmaktadır.

Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi ise tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemidir.

Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmamaktadır. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunması durumunda ise belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘apostil tasdik şerhi’, ‘belgelerin tasdik işlemi’


Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihalelerinde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.

Ayrıca bkz. ‘davet mektubu’, ‘yaklaşık maliyet’, ‘eşik değer’, ‘ön yeterlik ilânı’, ‘aday’, ‘istekli’, ‘açık ihale usulü’


Yapım işi ve hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu iş veya işin, mal alımı ihalelerinde ise ihale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, yapım işi ihalelerinde aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinde ise aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen ve/veya aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, tesis, makine, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel, ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler.

Ayrıca bkz. ‘ihale konusu’


İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmak üzere; ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler için yılsonu bilançosu veya bilançonun istenilen kriterleri sağladığını gösteren bölümleri, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler için ise yılsonu bilançosu veya bilançonun istenilen kriterleri sağladığını gösteren bölümleri ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeler.


Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususları hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin tamamlatılması.

Ayrıca bkz. ‘teminat’, ‘teklif mektubu’


4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanların, ihale süreci ile ilgili bütün işlemleri, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerinin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ile işin yaklaşık maliyetini, yüklenicilerin iş ve işlemlerini, teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edememesi ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaması.

Ayrıca bkz. ‘ihale süreci’, ‘teklif’, ‘yaklaşık maliyet’


Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılaması.

Ayrıca bkz. ‘idare’, ‘sözleşme’


Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düzenlenen sözleşme.

Ayrıca bkz. ‘ön proje’, ‘kesin proje’, ‘mahal listesi’, ‘birim fiyat ve imalat tarifleri’, ‘iş kalemi’,


Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde her bir iş kalemine ilişkin miktar, teklif edilen birim fiyat ve tutarların gösterildiği teklif mektubunun eki cetvel.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat sözleşme’, ‘karma sözleşme’, ‘teklif mektubu’


Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dâhil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan tarifler.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat sözleşme’, ‘ön proje’, ‘kesin proje’

C

[ Yukarı ]

Yapım işlerinde varsa süre uzatımları da dâhil olmak üzere yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süre. Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alınarak belirlenmektedir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul itibar tarihi’

Ç

[ Yukarı ]

Yapım işlerine ilişkin tip sözleşmenin 9 uncu maddesindeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler. Bu günlerin tespitinde idare; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki ilgili genelgesi uyarınca, kamu inşaatlarının sözleşme sürelerinin belirlenmesinde, iş programlarının hazırlanmasında ve süre uzatımlarında göz önünde bulundurulmak üzere tespit edilen, il ve ilçelere göre çalışmaya müsait olmayan günleri esas alabilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘tip sözleşmeler’


Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma.

Ayrıca bkz. ‘münferit sözleşme’, ‘idare’, ‘istekli’


Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar.


Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak rapor.

Ayrıca bkz. ‘çevresel etki değerlendirmesi’

D

[ Yukarı ]

Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları.

Ayrıca bkz. ‘danışmanlık hizmetleri’


Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusunun doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumlarda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş (15) yıl süre ile müteselsilen sorumlu olması. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilmektedir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘danışmanlık hizmetleri’


Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler.

Ayrıca bkz. ‘çevresel etki değerlendirme’, ‘çevresel etki değerlendirme raporu’, ‘teknik şartname’


4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelere katılmaları, aynı maddenin (a), (d) ve (e) maddelerine göre yapılacak ihalelerde teknik teklif üzerinde yapılan görüşme sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak hazırlanacak fiyatı da içeren teklifleri ile yine pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklilerin son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri için yapılan çağrı.

Ayrıca bkz. ‘pazarlık usulü’, ‘teknik teklif’


Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan adayların teklif vermeleri ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan isteklilerin fiyat içermeyen teknik tekliflerini vermeleri için yapılan çağrı.

Ayrıca bkz. ‘belli istekliler arasında ihale usulü’, ‘pazarlık usulü’


Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri. Söz konusu işlemler idarelerce kurulacak en az üç (3) kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılmaktadır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘muayene ve kabul komisyonu’, ‘yüklenici’, ‘kısmi kabul’


Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yer.


İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım süreci.

Ayrıca bkz. ‘Kurum’, ‘ihale dokümanı’, ‘Kamu İhale Bülteni’


İtirazen şikâyet başvurularının incelenmesinde Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilmesi neticesinde gerçekleştirilen toplantı.

Ayrıca bkz. ‘itirazen şikâyet başvurusu’, ‘kurul’


4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilenler ile teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği yöntem. Doğrudan teminle yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilmektedir. Bu alım yöntemi ile alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bir defada yapılacak alımlarda ise sözleşme yapılması idarelerin takdirine bırakılmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ihale komisyonu’, ‘ihale yetkilisi’, ‘piyasa araştırması’, ‘ekonomik ve mali yeterlik belgeleri’, ‘mesleki ve teknik yeterlik belgeleri’


Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabının tasfiye edilmesi için sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumunun, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilmesine yönelik olarak tanzim edilen tutanak.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’, ‘yüklenici vekili’


Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak, idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda alınan karar.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘itirazen şikâyet başvurusu’


Kurul tarafından alınan kararlara ilişkin düzeltme olması durumunda alınan karar.

Ayrıca bkz. ‘Kurul’


Yönetmelik, Tebliğ vb. düzenleyici metinlerde yapılan değişiklikler ile kurumlardan gelen mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş/talepler ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik görüş/talepler üzerine alınan karar.

E

[ Yukarı ]

Şifreleme ve/veya şifre açma verisi.


15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza.


İhaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılan şikâyet başvurusu.

Ayrıca bkz. ‘elektronik kamu alımları platformu’, ‘platform sorumlusu’, ‘şikâyet başvurusu’


Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklif.

Ayrıca bkz. ‘elektronik kamu alımları platformu’, ‘istekli’


Her türlü ihale eğitiminin verilmesi sağlanarak, paydaşların güncel ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP üzerinden geliştirilen platform.

Ayrıca bkz. ‘Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’


Geçici teminat mektubu ile banka referans mektubunun aktif olarak elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan protokol. Söz konusu protokol kapsamında yer alan bankalar; Albaraka Turk Katılım Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. Ekonomi Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ayrıca bkz. ‘geçici teminat mektubu’, ‘banka referans mektubu’, ‘Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’


Sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenen ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından verilen teklif. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgelerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde ise bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmelidir.

Ayrıca bkz. ‘fiyat dışı unsur’, ‘yerli istekli’


Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için yeterlik kriteri olarak düzenlenebilen; bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler, isteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler ile isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler.

Ayrıca bkz. ‘iş hacmini gösteren belgeler’, ‘bilanço veya eşdeğer belgeler’, ‘ihale konusu’


Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemler.

Ayrıca bkz. ‘e-teklif’, ‘fiyat dışı unsur’, ‘e-anahtar’


Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihale. Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili Uygulama Yönetmelikleri ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılmaktadır. Bu tür ihalelerde, EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmemektedir.

Ayrıca bkz. ‘standart form’, ‘e-teklif’


İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri Kamu İhale Kurumu tarafından yönetilen elektronik ortam.

Ayrıca bkz. ‘Kurum’, ‘idare’


İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin Kurum tarafından yönetilen EKAP’a kayıt işlemleri.

 

Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri için; EKAP üzerinden protokol düzenlenmesi ve ekinde istenilen belgelerle birlikte posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılması gerekmektedir. Düzenlenecek protokolde EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri yürütecek platform sorumluları da belirtilmelidir. Platform sorumluları ihale sürecinde yer alacak bütün kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Platform sorumlularının ikisinin de aynı anda değişmesi durumunda değişikliğe ilişkin belgelerin posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılması gerekmektedir. EKAP’a yeni eklenecek kullanıcıların tanımlanmaları, gerekli yetki ve rollerinin atanması işlemleri de platform sorumluları tarafından yapılmaktadır.

İdarelerin EKAP’a kayıt işlemleri de EKAP üzerinden düzenlenen protokolün posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri idare adına yürütmek üzere en fazla iki (2) platform sorumlusunun belirtilmesi gerekmektedir. İdare, Kuruma gönderdiği bu protokolün durumuna ilişkin bilgilere EKAP üzerinden erişebilmektedir. Protokoldeki bilgilerin eksik olması durumunda yapılacak iş ve işlemlerin takibinden ise idareler sorumlu olmaktadır. Platform sorumluları ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidirler. Birden fazla platform sorumlusunun belirlendiği ve bunlardan birinin değiştiği hallerde, değişen platform sorumlusu kendi yerine yeni bir platform sorumlusu tanımlayabileceği gibi, diğer platform sorumlusu tarafından da bu tanımlama yapılabilmektedir. Platform sorumlularının ikisinin de aynı anda değişmesi durumunda ise değişikliğe ilişkin belgelerin posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılması gerekmektedir. Platform sorumluları ve diğer kullanıcılar, EKAP’ta birden fazla idare ve/veya gerçek veya tüzel kişi bünyesinde kullanıcı yetkisine sahip olabilmektedir. Ancak bu kişiler tarafından EKAP’a giriş yaptıktan sonra hangi organizasyona ilişkin işlem yapılacağı seçilmelidir. EKAP’a yeni eklenecek kullanıcıların tanımlanmaları, gerekli yetki ve rollerinin atanması işlemleri de platform sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘elektronik kamu alımları platformu’, ‘platform sorumlusu’


İhalelere ilişkin ilanların yayımlandığı Kurum tarafından çıkarılan bülten.


Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE).


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.


Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubu.

Ayrıca bkz. ‘iş grubu’


İlân ve davet süreleri ve kuralları ile ihale usulünün belirlenmesi, ihalede istenilecek yeterlik kriterlerinin tespit edilmesi ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere, mal alımları ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde, yapım işleri için ise (c) bendinde belirlenen ve her yıl aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca Kurum tarafından güncellenen parasal limitler.

Ayrıca bkz. ‘ihale ilânı’, ‘davet’, ‘ihale usulü’, ‘yerli istekli’

F

[ Yukarı ]

Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi.

Ayrıca bkz. ‘Kurum’, ‘idare’, ‘mal’


Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak belirlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar.

Ayrıca bkz. ‘ekonomik açıdan en avantajlı teklif’, ‘idari şartname’, ‘temel ilkeler’


Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri, uygulama ayı içinde gerçekleşen iş kalemleri ve uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları, uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen iş grupları ve uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedel.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat sözleşme’, ‘uygulama ayı’, ‘iş kalemi’, ‘götürü bedel sözleşme’, ‘anahtar teslimi götürü bedel sözleşme’, ‘iş grubu’


İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların tespiti.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘analiz girdileri’, ‘kontrol teşkilatı’, ‘rayiç’, ‘yüklenici’


Malın fiziksel özelliklerinin görsel ve duyusal olarak kontrolü.

Ayrıca bkz. ‘numune’, ‘ihale dokümanı’

G

[ Yukarı ]

Hizmet alımlarında sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, yapım işlerinde ise yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacaklarının, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere ödenmesi için sözleşmede aksine hüküm yok ise ayda bir hazırlanan rapor.

Ayrıca bkz. ‘ihzarat’, ‘metraj listesi’


Taahhüt edilen işin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunması neticesine yapılan kabul işlemleri.

Ayrıca bkz. ‘yapı denetim görevlisi’, ‘muayene ve kabul komisyonu’


İşin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih. Söz konusu tarih geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilerek tutanağa geçirilmektedir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazmaktadır. Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde (varsa süre uzatımları da dâhil) tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş ve idareye bildirilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş olması durumunda kabul tutanağındaki işin gerçek bitiş tarihi, işin geçici kabul itibar tarihi olarak değerlendirilmelidir.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul’, ‘yapı denetim görevlisi’


Yapım işlerine ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine göre, düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının teklif birim fiyatlı işlerde %5’i, anahtar teslim götürü bedel işlerde %3’üne karşılık gelen kısmının idare tarafından tutulması.


Yapım işlerinde geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin olarak yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde yüklenicinin yaptırması gereken sigorta.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul’, ‘kesin kabul’


İhale yetkilisi, ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer ile muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri, ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, 4734 sayılı Kanunda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatı gereğince disiplin cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılmakta ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilmektedir. İlgili Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilememektedirler.

Anılan Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamamakta ve görev alamamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘ihale komisyonu’, ‘yasak fiil veya davranışlar’


Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden düzenlenen sözleşme.


Takvim günü.


Tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için idarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli olan brüt asgari ücret.


Hizmet ve yapım işlerinde uygulama ayına ait endeks.

Ayrıca bkz. ‘uygulama ayı’


Sözleşme hükümlerine göre malın idareye teslim edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildiği aya ait endeks veya fiyat.


Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan ve nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliği ile imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

H

[ Yukarı ]

İhale dokümanında itiraz muayenesinin yapılacağı laboratuvar olarak belirtilen ve vereceği rapor kesin olan laboratuvar.


Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği cetvel.

Ayrıca bkz. ‘anahtar teslimi götürü bedel sözleşme’, ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’


Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler.

Ayrıca bkz. ‘bakım onarım işleri’


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan şartname.

Ayrıca bkz. ‘4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’


Hizmet sunucularının taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu olması.

Ayrıca bkz. ‘hizmet sunucusu’


Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’, ‘hizmet’


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar.

Ayrıca bkz. ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’, ‘idari şartname’

I

[ Yukarı ]

Kişinin kâğıt üzerine kalemle attığı imza.

İ

[ Yukarı ]

İhaleyi yapan 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar.


Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on (10) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi veya sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘kesin teminat’, ‘ek kesin teminat’


İdare tarafından uygulanacak ihale usulüne ilişkin olarak ilgili Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan tip idari şartname esas alınarak hazırlanan şartname.


4734 sayılı Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘ihale onay belgesi’


Kamu İhale Kurumunun resmi internet sayfası üzerinden işçilik ve sınır değer hesabı ile belge güncellemesinin yapılabilmesine olanak sağlayan araçlar.

Ayrıca bkz. ‘sınır değer’


İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler.

Ayrıca bkz. ‘teknik şartname’, ‘idari şartname’, ‘sözleşme tasarısı’


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince; iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumlarda olan, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile kesinleşmiş vergi borcu olan, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen, ihale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, söz konusu hususlara ilişkin idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, anılan Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, yine anılan Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen aday ve isteklilerin ihale dışı bırakılması.

Ayrıca bkz. ‘yasak fiil veya davranışlar’, ‘ihaleye katılamayacak olanlar’, ‘sosyal güvenlik prim borcu’, ‘vergi borcu’


İdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilânlarında, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilanların yayımlanmasını takip eden on beş (15) gün, diğer ihalelerde ise on (10) gün içinde hatalı hususlar için verilecek ilân.

Ayrıca bkz. ‘ihale ilânı’, ‘yaklaşık maliyet’, ‘eşik değer’


İdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaşık maliyetine göre 4734 sayılı Kanunda belirlenen ilân sürelerini dikkate alarak mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, yapım işleri ve çerçeve anlaşma ihalelerine ilişkin verecekleri ilân.

Ayrıca bkz. ‘ihale usulü’, ‘yaklaşık maliyet’, ‘Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’


İdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel teşkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak hususların tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce iptal edilen ihalenin duyurusuna yönelik verilecek ilân.

Ayrıca bkz. ‘ihale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi’


İhalesi yapılacak her iş için düzenlenen ve içerisinde ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgelerin bulunduğu dosya.

Ayrıca bkz. ‘ihale onay belgesi’, ‘hesap cetveli’, ‘teklif’, ‘başvuru belgesi’, ‘ihale dokümanı’


EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen numara.

Ayrıca bkz. ‘elektronik kamu alımları platformu (EKAP)’, ‘ihale ilânı’, ‘ön yeterlik ilânı’, ‘davet’, ‘istisna’, ‘münferit sözleşme’


Biri başkan olmak üzere, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde muhasebe veya malî işlerden sorumlu personelin dışındaki üyelerin tamamının, diğer ihalelerde ise üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş (5) ve tek sayıda kişiden oluşan komisyon. İhale yetkilisi tarafından komisyon yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirilmektedir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanmakta ve komisyon kararları çoğunlukla alınmaktadır. Kararlarda çekimser kalınamamaktadır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. Karşı oy kullanan komisyon üyelerinin, gerekçesini komisyon kararına yazması ve imzalaması gerekmektedir. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilmektedir. İhale yetkilisi ve kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyonunda görev alamamaktadır.


4734 sayılı Kanunun 37 ve 38 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin belirlenmesi amacıyla ihale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar.

Ayrıca bkz. ‘ihale komisyonu’, ‘ihale yetkilisi’, ‘yasaklılık teyidi’


İdarelerce gerçekleştirilecek ihale kapsamındaki mal veya hizmet alımı ile yapım işleri.


İhtiyaç konusu malın temini/hizmetin alınması/işin yaptırılması için ihaleye çıkılması hususunda ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve diğer doküman ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulan belge.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘yaklaşık maliyet’


İdarelerin Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren ilân.


İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘sözleşme’


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında belirtilen ihale usulleri ile doğrudan temin ve istisna kapsamında yapılan mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri.

Ayrıca bkz. ‘ihale usulü’, ‘doğrudan temin’, ‘istisna’


İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak olan usul.

Ayrıca bkz. ‘açık ihale usulü’, ‘belli istekliler arasında ihale usulü’, ‘pazarlık usulü’


İdarenin gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘ihale iptal ilânı’, ‘teklif’, ‘başvuru belgesi’


İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları, birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda çerçeve anlaşma imzalanıncaya kadarki ihale işlemleri ile çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yeterliklerinin oniki (12) ayda bir değerlendirilmesi işlemlerini bu idareler adına yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler.

Ayrıca bkz. ‘çerçeve anlaşma’, ‘ihale yetkilisi’


İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler tarafından 4734 sayılı Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘itirazen şikâyet başvurusu’


İhale sonucunda sözleşme imzalanması. Sözleşmeler idarece hazırlanmakta ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanmaktadır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’, ‘sözleşme’


İlgili mevzuatı gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu sayılanların ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç), ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu sayılanların ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç), doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamamaktadırlar.

Ayrıca, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacağı gibi ihale konusu işin yüklenicilerinin de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılmaları mümkün değildir. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamamaktadır.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılması durumunda ise teminatın gelir kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.


İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde istenebileceği belirtilen bilgi ve belgeler.


Çekince kaydı.


Birim fiyat sözleşmeler ile karma sözleşmelerin birim fiyat teklif alınan iş kısımlarında, yapım işinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat için gerekli olacak malzemenin, idarenin onayı ile şantiyede ve/veya iş mahallinde stoklanması/depolanması.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat sözleşme’, ‘karma sözleşme’


İlgili Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan alt mevzuat.


4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki ihale ilân süreleri ve kurallarına uygun olmayan ilanın yayınlanması ve/veya anılan Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddelerindeki ilânlarda bulunması zorunlu hususların yer almaması.


Kamu İhale Bülteni ile birlikte işin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yapılan ilanlardan Kamu İhale Bülteninde yapılmış olan ilân, Kamu İhale Bülteninde yayımlanmayan ilânlarda ise önce yapılmış olan ilân.

Ayrıca bkz. ‘kamu ihale bülteni’


Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenen belge.

Ayrıca bkz. ‘kapasite raporu’, ‘özel imalat’


Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından alınan uyuşmazlık kararları ile uyuşmazlık kararlarına karşı açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını teminen Kurulun aldığı uyma kararları.

Ayrıca bkz. ‘uyuşmazlık kararları’, ‘mahkeme kararları (mk)’


Yapım işlerinde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yüklenicinin yaptırması gereken sigorta.


Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi veya kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim.

Ayrıca bkz. ‘tedarikçi’, ‘hizmet sunucusu’, ‘yapım müteahhidi’


İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim.


Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dâhi, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece anılan Kanunun 58 inci maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla anılan Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve anılan Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamamaktadırlar. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kuruma bildirilmektedir.

Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanırlar.

Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kuruma, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilmelidir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kurum tarafından, bildirimi izleyen onbeş (15) gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘yasak fiil veya davranışlar’


4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemelere göre gerçekleştirdikleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç anılan Kanuna tâbi olmadıkları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin alımlar.


Mal ve hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartları ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilmektedir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanının bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya yetkisi bulunmaktadır. İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmelidir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘anahtar teslimi götürü bedel sözleşme’, ‘birim fiyat sözleşme’


Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedel.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’, ‘sözleşme’


Yapım işleri ile yapımla ilgili danışmanlık hizmeti işlerinde yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen, geçici kabulü yapılmış işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan mimar veya mühendislere düzenlenen iş deneyim belgesi.


Adayın veya isteklinin mal alımlarında ihale konusu mal veya benzer işlerdeki, hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki, yapım işleri ihalelerinde ise ihale konusu iş veya benzer işlerdeki mesleki deneyimini gösteren belge.

Ayrıca bkz. ‘benzer iş’, ‘teknolojik ürün deneyim belgesi’, ‘iş yönetme belgesi’, ‘iş denetleme belgesi’, ‘pilot ortak’, ‘esaslı unsur’, ‘iş grubu’, ‘iş durum belgesi’


Yapım işleri ile yapımla ilgili danışmanlık hizmetleri işlerinde yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenen iş deneyim belgesi.

Ayrıca bkz. ‘iş deneyimini gösteren belgeler’


İdarece gerekli görülmesi halinde sözleşme konusu mal veya işin miktarında azaltmaya gidilmesi.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’, ‘yüklenici’


Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işler ile karma sözleşmelerin anahtar teslim götürü bedel teklif alınan kısımlarında, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimler.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubu.

Ayrıca bkz. ‘anahtar teslimi götürü bedel sözleşme’, ‘karma sözleşme’, ‘Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’


Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günler.


İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmak üzere; toplam ciroyu gösteren gelir tablosu veya mal satışları/hizmet işleri/yapım işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler.

Ayrıca bkz. ‘toplam ciro’, ‘ortak girişim’


Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işler ile karma sözleşmelerin birim fiyat teklif alınan kısımlarında, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimler.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat sözleşme’, ‘karma sözleşme’, ‘birim fiyat imalat tarifleri’


Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılmak için hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere oluşturdukları ortaklık türü.

Ayrıca bkz. ‘pilot ortak’


Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını, imalatların niteliğini, teknik özelliğini ve yapım sürelerini esas alarak aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını ayrıntılı olarak gösterdiği program.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’, ‘ihzarat’


Yapım işleri ile yapımla ilgili danışmanlık hizmeti işlerinde yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen, geçici kabulü yapılmış işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında yönetme görevinde bulunan, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere düzenlenen iş deneyim belgesi.


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, idari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dâhil edilmesi öngörülen ayni giderler.

Ayrıca bkz. ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’


Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarih.

Ayrıca bkz. ‘iş yerinin yükleniciye teslimi’


Hizmet İşleri Genel Şartnamesine göre işin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerler. Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerler.

Ayrıca bkz. ‘Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’, ‘Yapım İşleri Genel Şartnamesi’


İsteklinin, adayın veya istekli olabileceklerin itirazen şikâyet başvurusundan vazgeçmesi.

Kanun’da belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.

Ayrıca bkz. ‘itirazen şikâyet başvurusu’, ‘inceleme kararları’


İtirazen şikâyet başvurusunda bulunanların Kuruma başvuru yaparken yatırmak zorunda oldukları her yıl ihale konusu işin yaklaşık maliyetine göre belirlenen tutar.

Ayrıca bkz. ‘itirazen şikâyet başvurusu’, ‘yaklaşık maliyet’


İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 4734 sayılı Kanunda belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce Kuruma yapılan başvuru.

Ayrıca bkz. ‘şikâyet başvurusu’, ‘başvuru süreleri’


Yapım işlerinde iş yerinin yükleniciye teslimi, sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyerinin, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergâh, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘yapı denetim görevlisi’, ‘mahal listesi’,

J

[ Yukarı ]

K

[ Yukarı ]

İşlerin tamamlanıp kabul komisyonunun incelemesi sonucu verilen belge.


Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde; sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici tarafından, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile idareye başvurulması ile başlayan işlemler.

Ayrıca bkz. ‘kontrol teşkilatı’, ‘muayene ve kabul komisyonu’


Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaf tutulmaktadır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ise yabancı belgelerin ve tercümelerin tasdikindeki esaslara tabidir.

Ayrıca bkz. ‘Türk Akreditasyon Kurumu’


Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunlu olan ve belge sahibi kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş ISO 9001 veya ISO 14001 standardına uygun olarak üretildiğini gösteren belgeler.

Ayrıca bkz. ‘Türk Akreditasyon Kurumu’, ‘kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi’


Kurumun basılı ve elektronik ortamda yayımlamak zorunda olduğu ihale ilânlarının yer aldığı bülten.

Ayrıca bkz. ‘ihale ilânı’, ‘düzeltme ilânı’, ‘iptal ilânı’, ‘sonuç ilânı’


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından hazırlanan tebliğ.

Ayrıca bkz. ‘4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’, ‘4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’


4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (j) bendinin birinci maddesinde belirtilen tutarı aşanlar için sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında yükleniciden tahsil edilecek olan tutar.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’


Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleri.


01.09.2010 tarihi itibarı ile EKAP devreye alınmadan önce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilgi teknolojileri desteğiyle sağlamak, kolaylaştırmak, hızlandırmak, kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak ihale ilânlarını hazırlamak ve kamu ihale bülteninde yayımlamak, bilgi toplamak, adet, tutar veya diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak, teyit taleplerine ilişkin işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirmek ve e-ihaleye ait alt yapının uygun hale getirilmesi amacıyla bilgi teknolojileri kullanılarak oluşturulan platform.


Sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan bir belge.

Ayrıca bkz. ‘özel imalat’, ‘iş deneyimini gösteren belgeler’


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayan alımlar.


Niteliği itibarıyla iş kalemleri/gruplarının bir kısmı için anahtar teslim götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklif alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda yapılan sözleşme.

Ayrıca bkz. ‘anahtar teslimi götürü bedel sözleşme’, ‘birim fiyat sözleşme’


İlgili sigorta şirketinin, isteklinin/yüklenicinin taahhütlerini ve/veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskine karşı idareye karşı kefil olmasını sağlayan senetler.

Ayrıca bkz. ‘istekli’, ‘yüklenici’, ‘teminat’, ‘geçici kabul noksanları kesintisi’


Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle yapılan kabul işlemleri.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul’, ‘muayene ve kabul komisyonu’


Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği proje.

Ayrıca bkz. ‘ön proje’


Taahhüdün sözleşme ve eki dokümanlara uygun bir şekilde yerine getirilmesini teminen kural olarak sözleşmenin imzalanması aşamasında yükleniciden alınan teminat. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden alınan ilave teminat.

Kesin teminat, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında alınır. Ayrıca hizmet ve yapım işi ihalelerinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

Ayrıca bkz. ‘fiyat farkı’, ‘teminat’


Ön yeterlik ilânı ve dokümanında, en az üç (3) en fazla on (10) olmak üzere idarece belirlenen sayıya göre, yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonrasında sınırlı sayıdaki adayın sıralandığı, ihaleye teklif vermek üzere davet edilenlerin listesi.

Ayrıca bkz. ‘ön yeterlik ilânı’, ‘davet mektubu’


Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yapım işleri dışındaki işlerde ise Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının yükleniciye iade edilmesi.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilmekte varsa kalanı yükleniciye geri verilmektedir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘kesin teminat ve ek kesin teminat’, ‘geçici kabul’, ‘kesin kabul’


İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için yapılan kabul işlemi.

Ayrıca bkz. ‘ihale dokümanı’


Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklif.


Kitlerin teslim programına uygun olarak idareye teslim edilmesi ile bu kitlerin tahlil edildiği cihazların sözleşmede belirtilen süre boyunca idarenin laboratuvarında kurulu bulundurulması ve yüklenicinin sözleşmede öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmesi.


Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin kendi uzmanlık alanlarına yönelik taahhütte bulunarak ihaleye katılmak için oluşturdukları ortaklık türü.

Ayrıca bkz. ‘ön yeterlik şartnamesi’, ‘idari şartname’, ‘koordinatör ortak’


İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyon ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişiler. Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Yüklenicinin, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilmektedir. Sözleşmede aksine bir hüküm olmaması durumunda kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir. Fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirmektedir.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’, ‘yüklenici’


İşin yürütülmesi sırasında ve kesin hesapların çıkarılmasında kontrol teşkilatı ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar. Bunların, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle idare tarafından çözüme bağlanması gerekmektedir. Buna göre, yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on (10) gün içinde itiraz ve şikâyetlerini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir dilekçe ile idareye başvurmalıdır. İdarenin ise bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok iki (2) ay içinde konuyu incelemesi ve bu husustaki kararını yükleniciye bildirmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde yüklenici, anlaşmazlıkların çözümüne dair sözleşmede belirtilen çözüm yöntemine başvurabilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’, ‘yüklenici’


Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu.


Kamu İhale Kurulu.


Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişi.

Ayrıca bkz. ‘platform sorumlusu’


Konsorsiyumlarda konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili olan ortak.

Ayrıca bkz. ‘konsorsiyum’

L

[ Yukarı ]

Analiz sonucunda, numunenin ihale dokümanına uygun olup olmadığını belirten belge. Laboratuvar muayeneleri, varsa idarenin kendi laboratuvarlarında, yoksa diğer kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. İdarelerin ihale dokümanında laboratuvar muayenelerinin kimin tarafından hangi yöntemle yaptırılacağı ile masraflarının kime ait olacağını ve hangi sonucun muteber alınacağını belirtmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘ihale dokümanı’

M

[ Yukarı ]

Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden liste.

Ayrıca bkz. ‘ön proje’, ‘kesin proje’, ‘uygulama projesi’


Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlara yönelik açılan davalar sonucu verilen Mahkeme kararları üzerine alınan Kurul kararları.

Ayrıca bkz. ‘Kurul’, ‘Kurum’


Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar.


Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminatın oluşturduğu teklif.

Ayrıca bkz. ‘danışmanlık hizmetleri’, ‘teklif mektubu’


Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenen tutanak.

Ayrıca bkz. ‘meslek mensubu’


Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen ve aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılabilen belge.


Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerekmektedir. Bu ihalelerde teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklama kapsamında sunması gerekmektedir. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için ise “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilmektedir. Ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, kavurma gibi); kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve; toz şeker, süt; yoğurt, ayran; yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı) kahvaltı malzemeleri (peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal gibi); pet su, ekmek açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınmalıdır. İdarenin ihale dokümanında bu girdilerin dışında ana girdi niteliğinde malzeme içeren yemek öğünü düzenlemesi durumunda aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenecek unsurlar arasında bu malzemelerin de belirtilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İsteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilmekte ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, kırmızı et; beyaz et; balık; kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamamaktadır. Ancak, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sayılan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilmektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmektedir.


Ana girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği ve malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin sunmak zorunda olduğu cetvel. Her bir ana girdi unsurunun ayrı ayrı yazılması ve hangi belge ile tevsik edildiği ile söz konusu belgelerin, ekli belgelerde kaçıncı sayfada olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması’


Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan belgeler. İhale konusu işin niteliğine göre söz konusu bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının idareler tarafından ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmesi gerekmektedir.


İhale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde düzenlenen liste.

Ayrıca bkz. ‘mahal listesi’, ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’


Muayene ve kabul işlemleri için yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulan komisyon. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilmektedir. Mal alımlarında komisyonda görevlendirilecek olanlardan birinin, hizmet alımlarında tamamının işin uzmanı, yapım işlerinde ise tamamının teknik eleman olması zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman/uzman personel bulunmaması durumunda, Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman/uzman personel görevlendirilebilmektedir. Hizmet alımları ile yapım işlerinde işin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri ile yapı denetim görevlilerinin muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alması mümkün değildir. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması gerekmektedir. Mal alımlarında ise ara denetimi gerçekleştiren personelin muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilebilmesi mümkün olmakla birlikte muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden oluşturulamamaktadır.

Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapmakta ve kararlarını çoğunlukla almaktadırlar. Kararlarda çekimser kalınamamakta, çoğunluk kararına karşı olanların, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamaları gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘kontrol teşkilatı’, ‘yapı denetim görevlisi’, ‘ara denetim’


Finansal kiralama, kiralama, abonelik, bakım, onarım, danışmanlık gibi alanlarda ilgili mevzuatı uyarınca bu hizmetleri sunan idareler veya özel hukuk kişileri tarafından hazırlanan ve uzun süre boyunca uygulamada yaygın kullanılmaları neticesinde kabul gören sözleşmeler. Söz konusu mutat sözleşmelerin kullanılabilmesi için Kurumdan uygun görüş alınmalıdır. Bu nedenle ilgili idareler bu sözleşmelere ilişkin olarak ihaleye ilişkin tüm bilgileri ve sözleşmenin bir örneğini de eklemek suretiyle Kurumdan uygun görüş almaları halinde uygun görülen mutat sözleşmeleri kullanabilmektedirler. Ayrıca, bu mutat sözleşmelere ilişkin Kurumdan alınacak uygun görüşün ihale dokümanı hazırlanmadan önce alınması ve uygun görüş alınan mutat sözleşme örneğinin de Tip Sözleşme yerine ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekmektedir. Kurumun düzenleyici kararları ile duyurulan mutat sözleşme örneklerinin aynen kullanılması halinde Kurumdan tekrar uygun görüş alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘finansal kiralama’, ‘tip sözleşmeler’


Yüklenicinin kendi kusurundan kaynaklanmayan ve sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlar. Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller olarak belirlenmiştir. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar dâhil olmak üzere idare tarafından bu belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarede bulunmaktadır.

Kurum tarafından mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallere ilişkin olarak ise genel bir belirleme yapılmaktadır. Kurumca belirlenecek “benzeri diğer haller” için de diğer sayılan hallerde olduğu gibi hem öngörülmezlik hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’, ‘Kurum’


Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşme.

Ayrıca bkz. ‘çerçeve anlaşma’


Çerçeve anlaşma kapsamında alım veya iş yapılmasına ihale yetkilisince onay verildiği tarihten itibaren başlayan ve münferit sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreç.

Ayrıca bkz. ‘çerçeve anlaşma’, ‘münferit sözleşme’


Gerçek veya tüzel kişinin ihalesine katılabileceği işin grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösteren belge. Müteahhitlik karneleri iş gruplarına göre düzenlenmekte olup birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her gruba ait tutarlar da değişik olabilmektedir. Müteahhitlik karneleri ihalelerde iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamamaktadır.

N

[ Yukarı ]

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve eksikliklerin görülmesi durumunda yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından kesilecek olan bedel.. Uygun görülecek bir nefaset bedeli kesilmek şartı ile iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilmektedir. Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin yüzde beş oranının hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gerekmektedir. Yüklenicinin bu işleme razı olmaması durumunda, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksikliklerin verilen sürede düzeltilmesi ve giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul’


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından başvuruyu sonuçlandıran karar.

Ayrıca bkz. ‘inceleme kararları’


Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar ya da komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısım.

Ayrıca bkz. ‘laboratuvar muayene raporu’

O

[ Yukarı ]

İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar.

Ayrıca bkz. ‘iş ortaklığı’, ‘konsorsiyum’


Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ve iş deneyim belgesi ile birlikte başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunlu olan belge. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘meslek mensubu’

Ö

[ Yukarı ]

Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuru.

Ayrıca bkz. ‘kamu ihale bülteni’, ‘eşik değer’


Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontroller. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.


Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje.

Ayrıca bkz. ‘çevresel etki değerlendirmesi’, ‘çevresel etki değerlendirme raporu’


Ön yeterlik şartnamesi ve ekinde idare tarafından belirlenen standart formların yer aldığı doküman.

Ayrıca bkz. ‘ön yeterlik şartnamesi’, ‘standart form’


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler için idarelerin anılan Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen ilân sürelerini dikkate alarak verecekleri ilân.

Ayrıca bkz. ‘belli istekliler arasında ihale usulü’


İdare tarafından, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ilgili Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan tip ön yeterlik şartnamesi esas alınarak hazırlanan şartname.

Ayrıca bkz. ‘belli istekliler arasında ihale usulü’,


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak idare tarafından özel güvenlik hizmet alımının yapılması.

Ayrıca bkz. ‘özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi’


Şirketlerin, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için İçişleri Bakanlığından aldıkları faaliyet izin belgesi.


Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işler.


Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri.


İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar. Söz konusu fiyatlar ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmektedir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ise kullanılan fiyatların ilân/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunluluğu bulunmaktadır.

P

[ Yukarı ]

İdarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ve her yıl anılan Kanunun 67 nci maddesi çerçevesinde Kurum tarafından güncellenen limitler.

Ayrıca bkz. ‘Kurum’


Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar ve savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, ihalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi hallerinde ve idarelerin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirlenen tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında kullanılabilen, ihale usulü.

Ayrıca bkz. ‘davet’


Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımları. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, söz konusu koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmemektedir. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri ise diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ile sözleşme giderleri ve genel giderlerden oluşmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘süreklilik arz eden hizmet alımları’, ‘danışmanlık hizmetleri’, ‘sözleşme giderleri ve genel giderler’, ‘hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar’, ‘asgari işçilik maliyeti’


Petrol ve LPG ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt ve LPG dağıtım şirketince, ihalesi yapılan petrol ve LPG ürünü için EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalaması, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının ihalesi yapılan petrol ve LPG ürünü için fiyat bildirmemesi halinde ise bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalaması.


İş ortaklığında en çok hisseye sahip olan ortak. Bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenmektedir.

Ayrıca bkz. ‘iş ortaklığı’


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesine göre doğrudan temin ile yapılacak alımlarda, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında da piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitleri dikkate alınabilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘doğrudan temin’


İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcı.

R

[ Yukarı ]

Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan piyasa fiyatı.

Ayrıca bkz. ‘analiz girdileri’


Yapılacak ihalelerde iş deneyiminin yanı sıra Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans istenilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.


Birim fiyatlı işlerde herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dâhil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dâhil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyatın revize edilmesi. Bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’


Uygulama projesi bulunmayan ve aciliyeti sebebiyle beklemeye tahammülü olmayan her türlü ölçmelerin kaydedildiği defterdir.


Yapım işlerinde idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, yeni fiyat tespiti yapılması gibi durumlarda ve idarece gerekli görülmesi kaydıyla bu hususun yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gereken iş programı. Yüklenici tarafından revize iş programının düzenlenerek idarenin onayına sunulması gerekmektedir. Revize iş programının süresinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘iş artışı’, ‘iş eksilişi’

S

[ Yukarı ]

Aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklanan esaslar çerçevesinde idarece hesaplanan değer.

Ayrıca bkz. ‘Kamu İhale Genel Tebliği’, ‘aşırı düşük teklif’


Yapım işi ihalelerinde sınır değerin tespitinde kullanılan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20) olarak ele alınan katsayı.

İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda ise sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenmektedir. Gerekli görülmesi durumunda, bu sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre, mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, söz konusu idareler dışındaki idareler için, (1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilmektedir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazetede ilan edilmektedir. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

Ayrıca bkz. ‘Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’


Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin tespitinde kullanılan formüldeki katsayı. Söz konusu R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’


İş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler esas alınarak hazırlanan ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren liste.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’, ‘analiz girdileri’


Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği liste. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanması gerekmektedir. Bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmamalıdır.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’


Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçlarının Kuruma bildirilmesi. İhaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturmak ve yayımlamak görevinin Kuruma verilmiş olması sebebiyle bu görevin etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla ihale sonuç formu oluşturulmuştur. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak ihale sonuç formunun en geç onbeş (15) gün içinde Kuruma EKAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. İdarelerin, Kanunla istisna kapsamına alınmış ihalelere ilişkin ihale sonuç formlarını da aynı usulde Kuruma ulaştırmaları gerekmektedir. Sözleşme düzenlenmeyen hallerde ise ihale sonuç formunun ilgili kısımları yapılan ihalenin özelliğine göre doldurulmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’, ‘istisna’


4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uygulamasına ilişkin olarak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3 üncü maddesinde belirtilen hususlar esas alınmaktadır. İsteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden alması, bu belgenin; ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde yapılacak araştırma neticesinde düzenlenmesi ve son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekmektedir. Aynı isteklinin başka yerlerdeki işyeri sicil kayıtlarına ilişkin sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun idarelerce tespit edilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.


Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma.


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 4 oranında hesaplanan giderler.

Ayrıca bkz. ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’, ‘birim fiyat teklif cetveli’, ‘Kamu İhale Kurumu payı’


İdare tarafından; 4734 sayılı Kanun, ikincil mevzuat düzenlemeleri ve ihale dokümanı esas alınarak, isteklilerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunması gereken belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilen her bir belge için ayrı satır/sütun açılmak suretiyle hazırlanacak ve sözleşmeye davet yazısının ekinde gönderilecek olan tablo. Söz konusu tablonun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Ayrıca, bu tabloda teyit bilgisi belirtilen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce ayrıca sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘kısmi teklif’, ‘ortak girişim’


4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen ve 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer verilen anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, götürü bedel sözleşme, birim fiyat sözleşme, karma sözleşme ve münferit sözleşme.


Proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin tespiti.

Bu tespit, iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre sırasıyla; yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler, idarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizler dikkate alınarak oluşturulacak analizler, ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleri dikkate alınarak oluşturulacak analizler, yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizlerden biri kullanılarak yüklenici ile birlikte tespit edilmektedir.

Yeni fiyat yüklenici ile birlikte tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulmakta ve otuz (30) gün içinde idarece onaylanarak geçerli olmaktadır. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulmaması durumunda ise fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula intikal ettirilir. Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabul edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yüklenicinin, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmesi gerekmektedir.

Proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda da söz konusu esaslar çerçevesinde iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatları hesaplanmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘iş kalemi’, ‘iş grubu’, ‘iş artışı’, ‘iş eksilişi’


Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilmesi.


Yüklenicinin ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘yasak fiil veya davranışlar’


Sözleşmenin, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilmesi. Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç (3) yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması mümkün değildir. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanmalıdır.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘sözleşme’, ‘yüklenici’


Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırma ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürme veya herhangi bir şekilde başkasına devretme veyahut işyerinde değişiklik yapma hakkına sahip bulunmadığı için, yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek üzere idarenin gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları isterse satın alabilmesi. .

Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dâhil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınmaktadır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespitine ilişkin esasların uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilmektedir.

Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilmektedir. Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilmektedir.

İdarenin söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istememesi durumunda yüklenicinin, idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘ihzarat’


Yüklenicinin ortak girişim olması halinde pilot veya koordinatör ortağın ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyeti durumunda, bu durumların oluşunu izleyen otuz (30) gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla, sözleşmenin feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı bir yenileme sözleşmesi yapılarak işe devam edilmesi.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’, ‘pilot ortak’, ‘koordinatör ortak’


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak Kurum tarafından hazırlanan ve ilgili Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan formlar.

Ayrıca bkz. ‘Uygulama Yönetmeliği’


İstekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında, malın ihale tarihi itibarıyla stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin sunulması zorunlu olan belge.

Ayrıca bkz. ‘aşırı düşük teklif’, ‘Kamu İhale Genel Tebliği’


İdare tarafından, ihale dokümanı esas alınarak fiyat dışı unsurlar dâhil ihaleye katılmak için başvuru veya teklif zarfında sunulması gereken belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilen her bir belge için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanan tablo. Hangi belgelerin bu kapsamda bulunduğunun EKAP’ta ilan edilen listeden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘fiyat dışı unsur’


Geçici nitelikte olmayan, belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulan hizmet alımları.

Ş

[ Yukarı ]

Günlük hava durumundan başlanarak, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığı, çalışılmış ise günün hangi saatlerinde ve işin hangi bölümlerinde çalışıldığı, işin ilerleyişi, gelişmesi, ortaya çıkan engeller, yapılan iş miktarı, şantiyeye giren inşaat, tesisat ve ihzarat malzemesi ile fiyat farkına tâbi günlük tüketilen malzeme çeşit ve miktarları, sözleşme gereğince yüklenicinin iş başında bulundurması şart koşulan teknik elemanların o gün iş başında bulunup bulunmadığı, yükleniciyle yapılan önemli görüşme ve sonuçları, şantiyede fiilen çalışan işçiler ile kullanılan taşıt araçları, iş makine ve teçhizatın çeşit ve miktarları, işyerinde toplanılan gerektiğinde başvurulacak delil niteliğindeki günlük olaylar ve bilgilerin yer aldığı defter.


İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihaleyi yapan idareye yapılan başvuru.

Ayrıca bkz. ‘ihale süreci’


Hâkim şirketin, bu şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketlerle oluşturduğu topluluk. Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa ya da bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirket olarak tanımlanmaktadır. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumunda yer almaktadır.

T

[ Yukarı ]

İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümünün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dâhil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığı.

Ayrıca bkz. ‘işe başlama tarihi’


İdarelerce gerekli görülen mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yaptırabilen yarışma.


5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve anılan Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip kurum.


İhale ile ilgili iş ve işlemler hakkında idare tarafından yapılan bildirim.

 

İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılmaktadır. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle söz konusu yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih, faks ile yapılan tebligatta ise bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılmaktadır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması ise yeterli olmaktadır. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılmakta ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılmaması gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘pilot ortak’, ‘koordinatör ortak’, ‘ortak girişim’


Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’


Tedarikçilerin taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesinden veya kullanılmasından, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesinden ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu olması.

Ayrıca bkz. ‘tedarikçi’, ‘sözleşme’


4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler.

Ayrıca bkz. ‘istekli’


Tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenen, tekliflerin geçerliliğini koruyacağı süre.

Ayrıca bkz. ‘teklif’, ‘ihale dokümanı’


İstekli tarafından teklif edilen bedeli ve mevzuatta öngörülen diğer bilgileri içeren, yazılı ve imzalı olarak sunulan, ilgili Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanan belge. Ayrıca bkz. ‘Uygulama Yönetmeliği’, ‘ortak girişim’, ‘konsorsiyum’, ‘standart form’


İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.


Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin konulduğu zarf.

Ayrıca bkz. ‘teklif mektubu’, ‘geçici teminat’, ‘zarf açma ve belge kontrol tutanağı’


Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği hizmet alımı ihalelerinde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumu.

Ayrıca bkz. ‘fiyat dışı unsur’, ‘yerli malı’, ‘iş deneyimini gösteren belgeler’, ‘münferit sözleşme’


Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeler.


Yüklenicinin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23.3 üncü maddesi uyarınca, idareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren sözleşmede adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurması gerekmektedir. Sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerin (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde idareye sunulmalıdır. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin idare tarafından kabul edilmemesi, idare tarafından önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik personelin işten ayrılması hallerinde ise söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için yükleniciye on (10) gün süre verilmelidir. Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezaların uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘teknik personel bildirimi’


Yapım işlerinde yüklenicinin, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde idareye sunmak zorunda olduğu, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) içeren bildirim.

Ayrıca bkz. ‘teknik personel’, ‘iş yerinin teslimi’


Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde teknik değerlendirme için ihale dokümanında istenilen tüm belgelerden oluşan teklif.

Ayrıca bkz. ‘danışmanlık hizmetleri’


İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerinin düzenlendiği şartname.

Ayrıca bkz. ‘ihale konusu’


Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla idarece istenebilen ve teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman.

Ayrıca bkz. ‘teknik şartname’, ‘ön yeterlik şartnamesi’, ‘idari şartname’, ‘özel imalat’, ‘standart form’


Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.


Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilememesi durumunda numuneler üzerinden yeni bir muayene daha yapılması. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilmelidir. Bu iki muayenede farklı sonuçlar çıkması durumunda ise o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘numune’


Tarım dışında ve onaltı (16) yaşından büyük işçiler için ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret.


İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeks.


İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks veya fiyat, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeks veya fiyat.


4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde sıralanan ve Kanunun uygulanmasında idareler tarafından gözetilmesi gereken ilkeler. Buna göre, idareler, anılan Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesi, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmesi ve ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılması mümkün değildir. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleri olarak belirlenmiştir. Diğer ihale usulleri ise söz konusu Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilmektedir.

Ayrıca, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘çevresel etki değerlendirmesi’, ‘çevresel etki değerlendirme raporu’, ‘ihale usulü’


İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda (geçici teminat), taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ise sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında (kesin teminat) alınan teminat. 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilmektedir. Bu değerler, tedavüldeki Türk Parası, teminat mektubu ve Devlet iç borçlanma senetleridir.

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘sınır değer’, ‘teminat mektubu’, ‘sunulmayacak belgeler tablosu’


Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri.


Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamamaktadır. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilmekte veya eksiltilebilmektedir. Bu sürelerin sözleşme veya eklerinde belirtilmesi gerekmektedir.

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihi beklenmeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlamaktadır. Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde ise teminat süresi bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması üzerine geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘geçici kabul’, ‘kesin kabul’, ‘geçici kabul itibar tarihi’


Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu sure​t ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla kurulan kurum.


Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen belgeler. İstekliler tarafından, ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmektedir.


Gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı.


4735 sayılı Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Kurum tarafından hazırlanan sözleşmeler.

Ayrıca bkz. ‘mutat sözleşme’


Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin borsa idaresi tarafından düzenlenen belgeler. İstekliler tarafından, ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmektedir.

U

[ Yukarı ]

İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ay.

Ayrıca bkz. ‘iş programı’


Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje.

Ayrıca bkz. ‘kesin proje’


04.03.2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği.


Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikâyet başvuruları üzerine alınan kararların genel adı.

Ayrıca bkz. ‘itirazen şikâyet başvurusu’

Ü

[ Yukarı ]

V

[ Yukarı ]

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar.

Y

[ Yukarı ]

Laheyde 05.10.1961 tarihinde imzaya açılan,T.C. Hükümeti tarafından 08.05.1962 tarihinde imzalanan ve âkit devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere uygulanan sözleşme.


İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin/alımın öngörülen bedeli.

Ayrıca bkz. ‘ihale onay belgesi’


İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının gösterildiği ihale onay belgesinin eki olan belge.

Ayrıca bkz. ‘yaklaşık maliyet’, ‘ihale onay belgesi’


İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyet ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişiler. Yüklenicinin bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenicinin, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘sözleşme’, ‘yüklenici’


İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar.

Ayrıca bkz. ‘yapı denetim görevlisi’, ‘yüklenici’


Yapı denetimini yerine getiren idare görevlilerinin, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş (15) yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu olması. Ayrıca bu durumda ilgililer hakkında 4735 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükümleri uygulanmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘yapı denetim görevlisi’


Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde işletilen sistem.


Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numara. İdarelerce, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin ihalelerinde, ön yeterlik veya idari şartnamenin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, yapı müteahhitliği yetki belgesi numarasına yer verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, aday veya isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası alması, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması şartı aranmakta, ilgili mevzuatında tanımlanan yetki belge grubu ve diğer hususlar yönüyle değerlendirme yapılmamaktadır.

Ayrıca bkz. ‘Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS)’


Özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurular kapsamında sunulması gereken, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince bir taşınmazın inşa edilebilmesi için gerekli inşaata başlama lisansı.


Özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurular kapsamında sunulması gereken, inşası tamamlanmış bir yapının, tamamının veya kısmen kullanılması mümkün bölümleri tamamlandığında bu bölümlerinin kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya il özel idaresinden alınan izin belgesi.


Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri.

Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca bkz. ‘bakım onarım işleri’


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanan şartname.

Ayrıca bkz. ‘yapım’, ‘4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’, ‘sözleşme’


Yapım işleri ihalelerinde; yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin; yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birine kadar olan ihalelerde istenilmemesi gerekmektedir. Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde idarelerin takdirine bırakılmakta olup, yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde ise istenilmesi zorunlu tutulmaktadır. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubunun istenilmesi zorunlu değildir.

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesinin, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilmemesi gerekmektedir. Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise idarenin takdirine bırakılmaktadır.

Bu belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği ise ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenmektedir.

Ayrıca bkz. ‘teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler’, ‘ekonomik ve mali yeterlik belgeleri’, ‘eşik değer’


4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılması ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından hazırlanan tebliğ.

Ayrıca bkz. ‘benzer iş’


Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’


Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilmesi.

Ayrıca bkz. ‘uyuşmazlık kararları’


4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlar.

Ayrıca bkz. ‘ihale’, ‘ihale yetkilisi’, ‘idare’


İhaleye katılan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin yapılan teyit işlemi.

Ayrıca bkz. ‘ihale yetkilisi’, ‘ihale komisyonu kararı’


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilmektedir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik niteliğini haiz aday ve istekliler yerli istekli olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesine sahip mallar.

Ayrıca bkz. ‘tekliflerin eşit olması’, ‘kısmi teklif’


Teklif edilen malın yerli malı olduğunu belgeleyen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen belge.

Ayrıca bkz. ‘yerli malı’


İdarenin iş ve işlemlerinin kendisinden beklenen kamu yararını yerine getirip getirmediğinin denetimi.


Her hakediş döneminde iş kalemleri itibarıyla yapılan tüm metrajların toplam miktarlarının yazıldığı defter.


Elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilecek ihalelerde idare tarafından, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler esas alınarak, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar dâhil olmak üzere teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanacak olan tablo.

Ayrıca bkz. ‘elektronik ihale’, ‘fiyat dışı unsur’, ‘Uygulama Yönetmeliği’


Aday ve isteklilerin idari ve teknik şartnamelerde yer verilen ve ihaleye katılabilmek için gereken yeterliklere sahip olup olmadığını belgeleyen sertifikalar.

Ayrıca bkz. ‘aday’, ‘istekli’, ‘Kurum’, ‘elektronik ihale’, ‘fiyat dışı unsur’


Takvim yılı.


Kamu İhale Kurulu tarafından Kurumun idari işlerine yönelik verilen kararlar.


Yurt dışından tedarik edilecek malzemenin muayene ve kabul işlemlerinde malın teslim şekline bağlı olarak Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla idarelerce farklı esas ve usuller de belirlenebilmektedir. Bu şekilde düzenleme yapılması durumunda yapılan düzenlemelerin ihale dokümanı olarak verilmesi gerekmektedir. Yurt dışında yapılacak muayene ve kabul işlemlerinde idarece yükleniciden komisyon üyelerinin harcırahları da dâhil olmak üzere herhangi bir masraf talebinde bulunulması mümkün değildir.

İdarelerce yurt dışında komisyon görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı ya da teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda idare, alım işlemlerini geciktirmemek kaydıyla, muayene ve kabul işlemlerine esas olmak üzere ilgili alanda faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet satın alabilmektedir. Ancak denetim kuruluşlarınca kabule esas olmak üzere hazırlanan raporlar nihai olmayıp, idarece kurulan muayene ve kabul komisyonlarının onayı ile kesinleşmektedirler.

Ayrıca bkz. ‘muayene ve kabul komisyonu’


Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilmektedirler. Ancak, toplam teklif tutarının virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanması, yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması gerekmektedir. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplamada ilgili mevzuat gereği 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır.

Ayrıca bkz. ‘birim fiyat teklif cetveli’


Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli.

Ayrıca bkz. ‘istekli’


Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişi.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’


Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz (30) gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilmektedir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilmekte ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmektedir. Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasında fark olması durumunda bu tutar yükleniciden tahsil edilmektedir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise alıkonulan tutar gelir kaydedilmekte, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da güncellenerek yükleniciden tahsil edilmektedir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan da yükleniciye tazmin ettirilir.


Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçler.


Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılmaktadır. Buna göre, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasında fark olması durumunda bu tutar yükleniciden tahsil edilmektedir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise alıkonulan tutar gelir kaydedilmekte, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da güncellenerek yükleniciden tahsil edilmektedir. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan da yükleniciye tazmin ettirilir.


Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmamaktadır. Ancak, bunlardan birinin idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş olması durumunda pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılmaktadır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz (30) gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilmektedir.

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortakların teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bkz. ‘ortak girişim’, ‘pilot ortak’, ‘koordinatör ortak’


Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilmektedir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz (30) gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilmektedir.

Ayrıca bkz. ‘teminat’


İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece anılan Kanunun 26 ncı maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanmaktadırlar.

4735 sayılı Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanırlar.

Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kuruma, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilmelidir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kurum tarafından bildirimi izleyen onbeş (15) gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘yasak fiil veya davranışlar’


Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilmekte ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmektedir. Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasında fark olması durumunda bu tutar yükleniciden tahsil edilmektedir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise alıkonulan tutar gelir kaydedilmekte, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da güncellenerek yükleniciden tahsil edilmektedir. Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan da yükleniciye tazmin ettirilir.

Ayrıca bkz. ‘mücbir sebep’, ‘teminatlar’, ‘yüklenici’


Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş (15) yıl süreyle müteselsilen sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilmektedir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanmaktadır.

Ayrıca bkz. ‘yüklenici’, ‘alt yüklenici’

Z

[ Yukarı ]

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-imzayla doğrulanan kayıt.


İdarece, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenen ve zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun sütunlara kaydedilerek gösterildiği tutanak.

Ayrıca bkz. ‘başvuru belgesi’, ‘teklif zarfı’


İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında yapılan değişiklikleri gösteren belge.

Ayrıca bkz. ‘ihale dokümanı’

 
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12698
 - Bu Hafta (10.06-14.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 17
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 34
Kategori: 162
Haberler: 714

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 37.522.510
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."