Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
Bunları Biliyor musunuz? Yazdır E-posta

Aşağıda yer alan sorular ve bunlara benzer binlerce sorunun KiK Kararlarındaki cevabına sitemize abone olduğunuzda tek tıklamayla ulaşabileceksiniz.

Abone olmak için tıklayın

 

1 - idarelerce, teklif aşamasında SSK ve vergi borcu yoktur yazısı istenebilir mi?

2 - Servis araçları, idarelerce hizmet kapsamı dışında kullanılabilir mi?

3 - Teklif mektubu birim fiyat olduğu halde, sözleşme götürü bedel olarak düzenlenebilir mi?

4 - idareler, isteklinin bünyesinde çalışacak personeli kendi kriterine göre seçebilir mi?

5 - Teklif cetvelinde, Ay tutarının yanlış yazılması aritmetik hata mıdır?

6 - En düşük fiyat, teknik özellikleri karşılayan teklife karşı bir avantaj sağlar mı?

7 - Mal alımlarında,iş deneyimi fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi?

8 - Rekabet oluşmadığı gerekçesi ile tek teklif açılmadan ihale iptal edilebilir mi?

9 - ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme yetkisinin sınırı nedir?

10 - ihalenin, idarelerce zamanında sonuçlandırılmaması nedeni ile ihale iptal edilebilir mi?

11 - Kalite belgesi yerine TURKAK belgesi sunulması yeterli mi?

12 - Kalite belgesi yerine, belge yenileme yazısının sunulması yeterli midir?

13 - Kalite belgesi kapsamının, ihale konusu iş ile ilgili olmak zorunda mı?

14 - Yapım ihalelerinde, TSE hizmet yeri yeterlik belgesi istenebilir mi?

15 - idarenin kendi bünyesinde gerçekleştirilecek işte, TSE Hizmet Yeri Yeterlik belgesi istenebilir mi?

16 - Kontrol aracı, hangi şartlarda istenebilir?

17 - ihale dökümanında yedek araç bulundurmak zorunluluğuna dair düzenleme yapılabilir mi?

18 - Satış sonrası yeterlilik belgesi yerine Bakanlıktan alınan süre uzatımı belgesi geçerli midir?

19 - Meslek hastalıkları ve sigorta prim oranı, idarelerce şartnameye yazılmak zorunda mı?

20 - Bedeli yazmayan sözleşme, geçerli olur mu?

21 - Sipariş mektubu, sözleşme yerine geçer mi?

22 - Sözleşmede süre uzatımı, sözleşmenin devamı mıdır yoksa yeni bir sözleşme midir?

23 - Teklif edilen toplam parasal tutarın, teklif mektubunda yazılmasına rağmen teklif cetvelinde yazılmaması elenme nedeni midir?

24 - Birim fiyat teklif cetvelinde, yüklenici kârı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilebilir mi?

25 - Teklif cetvelinde miktarın isteklilerce yanlış yazılması, hangi kapsamda değerlendirilmelidir?

26 - Mal alım ihalesinde götürü bedel yerine, birim fiyat teklif sunulması durumunda teklif geçerli olur mu?

27 - Teklif cetvelinde, herhangi bir iş kalemi için sıfır ( 0 ) fiyat teklif edilebilir mi?

28 - Teklif cetvelinde teklif tutarının yazıyla yazılması ve yazı ile rakamın birbirinden farklı olması, elenme nedeni midir?

29 - istekliler, teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için bedel öngörmeli mi?

30 - Akredite olduğu duyurulan şirketlerin verdikleri kalite belgeleri için teyit belgesi alınmalı mı?

31 - ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre belgelerinin TÜRKAK teyitleri sonradan tamamlatılabilir mi?

32 - ihale sürecinde başka idarece yasaklanan istekli, girdiği ihaleden de elenir mi?

33 - ilave eleman çalıştırılması, hangi kapsamda değerlendirilmelidir?

34 - isteklilerden daha önce aynı sektörde iş yapma deneyimi aranabilir mi?

35 - isteklilerden daha önce aynı sektörde iş yapma deneyimi aranabilir mi?

36 - iş deneyim belgelerindeki bilgi eksikliği sonradan tamamlatılabilir mi?

37 - idareler tarafından iş deneyimi ile birlikte veya benzer iş belgelerinin yanısıra referans istenebilir mi?

38 - KiT karşılığı cihaz alımında, götürü bedelle mi, birim fiyatla mı ihaleye çıkılmalı?

39 - Tıbbi cihaz alımlarında, hangi kalite belgeleri istenebilir?

40 - Malzemeleri depoda bulundurma maliyeti, teklife dahil edilmeli mi?

41 - istekliler tarafından, idarelerce belirtilen yöntemden farklı fiyat analizi sunulabilir mi?

42 - Mali müşavir tarafından ciro değerlerinin yeterli olduğunu belirtir rapor ile birlikte, yeterli olduğu belirtilen değerleri kanıtlayıcı belgeler de teklif zarfına eklenmeli mi?

43 - Bilanço için hangi dönemi kapsayan bilgiler sunulmalı?

44 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi için gerekli şart nedir?

45 - Firma kârı zorunlu maliyetler arasında mıdır? (Açıklayıcı karar)

46 - Kamu ihale mevzuatında, kat veya arsa karşılığı inşaat işi yaptırılabilir mi?

47 - Noter onaylı suretlerin görülmesi neticesinde, fotokopilere "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülen belge kabul edilir mi?

48 - Süreklilik arz eden hizmet ihalelerinde, kısmi kabul olur mu?

49 - imalatçıları aynı olan aynı marka ürünler, farklı istekliler aracılığı ile ihaleye teklif verilebilir mi?

50 - Mal alım ihalelerinde, teknik personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname istenebilir mi?

51 - Bir sistemi satan isteklinin aynı zamanda servis hizmeti de sunma zorunluluğu var mıdır?

52 - Yeterlilik kriteri olarak istenilen belgelere hangi tarihten itibaren haiz olunması gerekir?

53 - idareler tarafından ihale konusu iş için kaç model ve üstü araç istenebilir?

54 - isteklilerden yemek üretim tesisine sahip olma veya tesis kiralandığına dair noter onaylı sözleşme istenebilir mi?

55 - istekliler, sundukları tekliflerde kâr öngörmek mecburiyetinde midir? (Açıklayıcı karar)

56 - Kamu İhale Kurumu, isteklilerin tekliflerini ve tekliflerine konu olan şartname maddelerini resen ayrıca ayrıntılı inceleyebilir mi (Danıştay Kararı)

57 - Geçici teminatın yatırıldığına dair Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılması zorunlu mudur?

58 - ihale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?

59 - Geçici teminat mektubunun süresinin hesaplanması ile ilgili karar

60 - Hizmet ihalesinde, ihalenin yapıldığı yılda kurulan şirket, bilançosunu sunmazsa elenir mi veya açılış bilançosunu sunması yeterli midir?

61 - Kamu İhale Kurulu' nun kararı ile şikayet konusuna ilişkin olarak düzeltici işlem tesisine karar verildiği halde, idare düzeltici işlem tesis etmeyerek ihaleyi iptal edebilir mi?

62 - ihale konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yöntemi nasıl belirlenir?

63 - Yetkili satıcı ya da üretici firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgelerin ve satışa dair yetki verilen mal veya malların teklif edilmesini yasaklayan bir hüküm var mıdır?

64 - Bir yıldan fazla olan bilanço oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar

65 - Aynı ihalede aynı ürün, tedarikçi firma ve bayi firma tarafından teklif edilebilir mi?

66 - Yasaklı olan şirkette ortaklığı bulunan şahıs, başka bir firmanın ortağı olarak şirketi temsilen ihaleye teklif verebilir mi?

67 - Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihaleler için idareye şikayet başvuru süresi kaç gündür?

68 - Bilanço ve gelir tablosu sonradan tamamlatılabilir mi?

69 - Bir şirketin eski ortakları hakkında açılan kamu davası sonucu ilgili şirket, yeni ortakları ile ihalelere girebilir mi?

70 - Hakkında kamu davası açılan şirketi temsile yetkili yönetim kurulu başkanının sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketi ihalelere katılabilir mi?

71 - Yapım ihalesinde yükleniciye "iş durum belgesi" hangi durumda düzenlenir?

72 - Mal alım ihalesi için "özel imalat gerektiren" mal alımları, kamu ihale mevzuatında nasıl tanımlanmıştır?

73 - Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin bir kısmında aritmetik hata olması nedeni ile diğer kısımlar da değerlendirme dışı bırakılır mı?

74 - Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan istekli ihaleden elenir mi?

75 - Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, hangi aşamada ve ne şekilde yapılır?

76 - Hizmet işlerinde bir işin en fazla yüzde kaçının alt yükleniciye devredilebileceğine dair mevzuatta bir sınır var mıdır?

77 - ihaleye teklif vermeyen şirket, ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

78 - ihalede teşekkür veren firma, ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

79 - ihale dokümanlarına yönelik şikayet, en geç ne zamana kadar yapılmalıdır?

80 - idarenin verdiği karar için kaç gün içinde KiK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir?

81 - Yaklaşık maliyete ilişkin şikayet hangi tarihten itibaren, hangi kuruma ve kaç gün içinde yapılmalıdır?

82 - ihalelerde ihaleye giren her istekli için yasaklılık teyidi alınır mı?

83 - Yapım ihalelerinde hangi aşamalarda aritmetik hata kontrolü yapılır?

84 - ihalelerde hangi istekliler için yasaklılık sorgulaması yapılır?

85 - ihalede verilen tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu, diğer isteklilerin elenmesi nedeniyle tek geçerli teklifin kaldığı ve yaklaşık maliyetin üstünde olmasına rağmen tek geçerli teklifin üzerine ihale bırakılması mevzuata uygun mudur?

86 - Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla değerlendirmeye alınabilmesi için isteklilerce ayrıca hangi belgenin teklif kapsamında sunulması gerekir?

87 - Vekaletname ile ihaleye girildiği taktirde, ayrıca ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin de ihalede sunulmasına gerek var mı?

88 - ihale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları nelerdir? (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Görüşü)

89 - Teklif edilen bedelin, teklif mektubunda ve teklif cetvelinde farklı yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olur mu?

90 - Üzerine ihale bırakılan istekli sözleşmeyi imzalamadığı taktirde, ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanması zorunlu mudur?

91 - Geçici teminatta işin adının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

92 - Kamu ihale mevzuatında sözleşme süresinin uzatılmasına olanak sağlayacak her hangi bir düzenleme var mı?

93 - Şirket bünyesinde, stokta bulunan ürünler-malzemeler için bedel öngörülmesine gerek var mı?

94 - Yasaklı olmayan bir istekli, yasaklı olan yetkili satıcı veya üretici firmanın bazı belgelerini ya da ürünlerini teklif edebilir mi?

95 - Kamu ihale kanunu kapsamında olmayan ihaleler için şikayet başvurusu hangi kuruma yapılmalıdır?

96 - Doküman talep edilmesine rağmen davet edilmeyen veya doküman verilmeyen ve ihale süreci tamamlanan pazarlık ihalelerinde bu durum ihalenin iptalini gerektirir mi?

97 - Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin kısmi tekliflerin toplamında hata olması ihaleden elenme nedeni olur mu?

98 - Alımı yapılacak ürün için hazırlanan teknik şartnamenin bir tek markayı işaret etmesi ihale iptal nedeni olur mu?

99 - Birden fazla sözleşmeye dayanarak yapılan işlerin bedellerinin toplanarak tek bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

100 - ihaleye vekaletname ile katılan kişinin imza beyannamesi olmaması ihaleden elenme nedeni midir?

101 - Sözleşmeye davet edilen fakat sözleşme imzalanmadan önce hakkında kamu davası açılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?

102 - Danışmanlık ihale türünde, en yüksek puanı alan fakat teklifi yaklaşık maliyetten yüksek olan istekli üzerine ihale bırakılır mı?

103 - ilanla idari şartname arasında farklılık olması durumunda ne yapılmalıdır?

104 - Hizmet ihalelerinde devam eden işlerle ilgili iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

105 - Yapım ihalesinde hangi görevde bulunan kişilere, mezun oldukları bölüme bakılmaksızın denetledikleri işin tümü üzerinden iş denetleme belgesi düzenlenebilir?

106 - Daha önceki bir işte isteklinin alt yüklenicisinin SGK borcu olması, isteklinin de SGK borcu olduğu anlamına gelir mi?

107 - Kesinleşen ihale kararında, tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçelerinin belirtilmesine rağmen gerekçelerin ayrıntılı yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu?

108 - Geçici vergi dönemleri hangi dönemlerdir?

109 - iş deneyim belgesi olarak sözleşme ve fatura sunan isteklinin deneyim tutarı, toplam fatura tutarı üzerinden mi yoksa sözleşmede yazılı olan tutar üzerinden mi güncellenir?

110 - SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge hangi aşamada idareye sunulmalıdır?

111 - Kısmi teklife açık olan ihalelerde isteklilerin yeterlilikleri, toplam yaklaşık maliyete göre mi yoksa teklif verdikleri kısımlara göre mi değerlendirilir?

112 - Hizmet ihalesinde iş artışı nasıl yapılır?

113 - Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyet hazırlanırken sözleşme ve genel gider ile kârın hangi rakam üzerinden ve nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili karar

114 - Analiz fiyatlarını tevsik edici proforma faturalarda iş kaleminin ayrıntılarına yer verilmeden sadece isimlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?

115 - Aşırı düşük açıklamasında, zarar edeceğinin belirtilmesi açıklamanın kabul edilebilmesi için uygun bir gerekçe midir?

116 - ihaleye giren firmanın ortaklarından birinin hissesinin bulunduğu başka bir firmanın prim borcu olması nedeniyle ihaleye giren firma ihaleden elenir mi?

117 - ihale tarihinde vergi borcu olan isteklinin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte vergi borcunu taksitlendirmiş olması vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi?

118 - Doğrudan teminle yapılan ihaleler için hangi kuruma şikayet başvurusunda bulunulabilir?

119 - Teklifle birlikte sunulan herhangi bir belgenin fotokopi olması nedeniyle istekli ihaleden elenir mi?

120 - Ortakları aynı olan iki ayrı şirketin aynı ihaleye farklı müdürler vasıtasıyla ihaleye teklif vermesi birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?

121 - Kısmi teklife açık ihalelerde KİK'e yapılacak itirazen şikâyet başvuru bedeli, teklif edilen kısıma göre mi yoksa yaklaşık maliyetin toplamına göre mi belirlenir?

122 - isteklilerin, tekliflerinde kâr öngörme zorunlulukları var mıdır?

123 - idareler ne zaman ve kimler için yasaklılık teyidi almalıdır?

124 - iş ortaklığı olarak yapım ihalelerine giren her bir istekli, % kaç oranında iş deneyim belgesi vermelidir?- Örnekli anlatım

125 - ihalelerde idarelerce yeterlik kriteri olarak herhangi bir taahhütname istenebilir mi?

126 - ihalede en düşük teklifi veren isteklinin elenmesi, ihalenin iptal edilmesine gerekçe olur mu?

127 - Faks çıktısı olarak sunulan belgeler kabul edilir mi?

128 - Birim fiyat teklif cetvelinin bir sayfadan fazla olduğu durumda, cetvelin sadece son sayfasının istekli tarafından imzalanması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12698
 - Bu Hafta (10.06-14.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 17
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 34
Kategori: 162
Haberler: 714

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 37.522.836
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."