Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.
AjandaKarar Okuma TakvimiHaber BülteniKarar Eklenme TakvimiBunları Biliyor musunuz?Gün Gün En Çok OkunanlarEn Çok Okunan 100 KararArama
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik Yazdır E-posta
17 Temmuz 2020, Cuma

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik, 17 Temmuz 2020 tarihli ve 31188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir:

 

17 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31188

YÖNETMELİK

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan Ana Statüsünde belirtilen ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere, aksi bu Yönetmelikte belirtilmedikçe 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Amil-i Mütehassıs Firma: Başka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkı gibi belgeye sahip tek üretici veya hizmet sunucusunu,

b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

c) Belli istekliler arasında ihale usulü: Tedarikçi listeleri içerisinden İdare tarafından davet edilen isteklilerin kapalı zarf içerisinde teklif verebildiği usulü,

ç) Danışma Birimi: Hukuk Müşavirliğini,

d) Denetleme Birimi: İç Denetim Birimini,

e) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği yöntemi,

f) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik veya diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,

g) Genel Müdür: İdare Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: İdarenin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri,

h) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, lisans, patent, know-how, montaj, taşeron marifetiyle işçi çalıştırma, nakliye, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım  ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri,

ı) Hizmet alımı tedarikçisi: Tedarikçi listelerinde yer alan hizmet alımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

i) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

j) İdare: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN)

k) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki işlerin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayan teknik şartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

l) İhale Onay Belgesi: İhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu,

m) İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

n) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarını, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

o) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ö) İşletme Müdürlükleri: İdarenin Genel Müdürlük dışında kalan tesis ve işletmelerini,

p) İşveren: İdarenin sözleşme altında yüklenicisi olduğu işlerin sahibi gerçek kişi veya kamu ile özel hukuk tüzel kişiliklerini,

r) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

s) Mal alımı tedarikçisi: Tedarikçi listelerinde yer alan mal alımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ş) Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

t) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

u) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

ü) Satın Alma ve İhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararları,

v) Satın Alma ve İhale Komisyonları: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve Taşra teşkilatları bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

y) Satın Alma ve İhale Organları: Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen idarenin üst birim ve ünitelerini,

z) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

aa) Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

bb) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

cc) Tedarikçi Listesi: Seçme ve değerlendirme kriterleri bu Yönetmelikte belirlenen usuller ile oluşturulan mal ve hizmet alımı tedarikçilerini gösterir listeleri,

çç) Teklif tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

dd) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

ee) Ünite: İdareye bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,

ff) Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araştırma yapılarak tespit edilen yaklaşık bedelini,

gg) Yetki Limiti: İdarenin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri,

ğğ) Yönetim Kurulu: İdare Yönetim Kurulunu,

hh) Yüklenici: İdare ile sözleşme yapan istekli veya istekliler, mal veya hizmet alımı tedarikçilerini veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

ifade eder.

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde idari olarak sorumludur.

Temel ilkeler

MADDE 6 – (1) İdare yapacağı ihalelerde aşağıdaki temel ilkelere göre hareket eder:

a) Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya süreklilik arz eden ve ödeneği her yıl rutin olarak programlanan mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ancak, ihale tarihi itibariyle İdarenin mali durumu sebebiyle malın tek ihale ile tamamının satın alınamayacağı fakat İdarenin bir zarar veya gecikme cezasına uğramaması için malın bir kısmının acil olarak alınması gerektiği hallerde mal kısımlar halinde alınabilir.

c) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

ç) İhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır.

d) Satınalma süreçlerinde hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlük gibi riskleri ortadan kaldırmak amacıyla birimler arasındaki görevler ayrılığı ilkesine uyulur. Talebin belirlenmesi, mal veya hizmet kabulü ve ödeme, denetim, muayene ve kabul süreçlerinin talep birimleri tarafından; mal veya hizmet alımı tedarikçisi seçimi ve sipariş yönetiminin ise satınalma birimi tarafından yürütülmesi esastır.

e) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü özel hallerde kullanılabilir.

f) 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmet alımları bu Yönetmeliğe göre gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık maliyetin tespiti

MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce, idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere, mal veya hizmet alımı tedarikçilerine veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) İdarenin, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle ihale komisyonunca talep sahibi birim tarafından güncellenen yaklaşık maliyet dikkate alınır.

(3) Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanmasında aşağıdaki hususlar gözetilir:

a) Alım konusu malın niteliği, miktarı, teslim süresi, nakliyesi, sigortası ve diğer özel şartları belirtilerek, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden katma değer vergisi hariç fiyat bildirimi veya proforma fatura istenilerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

b) Alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat istenerek veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak da yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

c) Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde İdare tarafından alım yapılmış ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

(4) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit edilir.

b) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

2) İdare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

3) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

4) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

esas alınır.

c) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir.

ç) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; İdarece resen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

d) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

1) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

2) Birim fiyata dâhil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dâhil olmayan başka giderler öngörülmez.

e) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dâhil olan maliyetler gösterilir.

f) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile katma değer vergisi hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.

g) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler İdarece, Türkiye İstatistik Kurumu aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden güncellenir.

ğ) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuattan kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.

h) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve on altı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

ı) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin teklif fiyatına dâhil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

i) İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

j) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde kaç fazlası olacağı İdarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

(5) Yaklaşık maliyet tespit edildikten sonra son teklifler alınıncaya kadar her kademedeki görevlilerce gizliliğe riayet edilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi,

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi,

c) İhale için düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar,

ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,

d) Aday veya istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri tarafından sunulan başvurular veya teklifler,

e) İhale komisyonu tutanak ve kararları,

f) İhale süreci ile ilgili diğer tüm belgeler.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar ve Çalışma Esasları

Komisyonlar

MADDE 9 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) I.İhale Komisyonu: İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu veya Genel Müdür olduğu merkez ihale komisyonudur. Mal ve hizmet alımları için ihale komisyonu, talep sahibi ünitenin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile birlikte en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden ihale yetkilisi onayı ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.

b) II. İhale Komisyonu: İhale yetkilisi Genel Müdür Yardımcısıdır. Mal ve hizmet alımları için ihale komisyonu, Genel Müdür Yardımcısının görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile birlikte en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden ihale yetkilisi onayı ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.

c) III. İhale Komisyonu: İhale yetkilisi Satın Alma Müdürlüğüdür. Mal ve hizmet alımları için, Satın Alma Müdürlüğünün görevlendireceği bir personelin başkanlığında, Satın Alma Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ile talep sahibi üniteden görevlendirilecek işin uzmanı ile birlikte en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden ihale yetkilisi onayı ile oluşturulur. İhale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esastır.

(2) İdarenin danışma ve denetleme birimlerinde görev yapan personellere ihale komisyonlarında görev verilemez.

(3) Satın Alma ve İhale Organları, 4734 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınırın; her yıl idare Yönetim Kurulunun belirleyeceği yetki limitlerinde alım ve ihale yapmak, kararları onaylamak, sözleşme yapmak ve/veya sözleşme imzalamak için yetkilidir. Yetki limitleri aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibarıyla Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan onay alınması gerekir.

İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Talep sahibi birimler, ihale konusu iş ile ilgili teknik karakteristikleri, şartnameye konulması istenen özel hükümleri, şartnamesini, varsa konuyla ilgili istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçileri ile iletişim listesini, kapalı zarf içerisinde yaklaşık maliyet hesap cetvelini, ihale yetkilisince onaylanmış ihale onay belgesini, detaylı açıklamaların bulunduğu mal veya hizmet alım taleplerini; Satın Alma Müdürlüğüne intikal ettirir. İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satın Alma Müdürlüğü ünitesince yerine getirilir. Sekretarya;

a) İhale yetkilisince seçilecek başkan ve komisyon üyelerinin onay işlemini tamamlamak,

b) Satın Alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,

c) Komisyonun toplanmasını sağlamak,

ç) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uygun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa geçirmek,

d) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,

e) İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, Satın Alma Müdürlüğüne tevdi edildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale komisyonu üyelerine açmak,

f) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,

g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak,

ile görevlidir.

(2) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına uygunluğunu inceler ve değerlendirir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif için karar alır ve alınan kararın tatbiki için ihale dosyasını Satın Alma Müdürlüğüne gönderir.

(4) İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya bedeli karşılığı diğer idarelerden Satın Alma Müdürlüğü vasıtasıyla yazılı görüş alınarak yapılır.

(5) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamamlayıcı bilgi ve belgeleri Satın Alma Müdürlüğü vasıtasıyla isteyebilir.

(6) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tekliflerinin ana hatlarını, ihale bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun kararlarında;

a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,

b) Talepte bulunan ünitenin adı,

c) İhale konusu mal veya hizmetin cinsi,

ç) Teklif veren istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri ve fiyatları,

d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,

e) Ödeme ve teslim şartları,

f) Birim fiyatı (ihaleye esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya eskalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.),

g) Seçilen isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,

ğ) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,

h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler,

yer alır.

(7) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Yetki limitleri ve yetki devri

MADDE 11 – (1) Yetki limitleri, günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

(2) Yetki limitleri aşılamaz, ancak gerekli hallerde limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için, yetki limitleri çerçevesinde Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan onay alınması gerekir.

(3) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla idarenin ünitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler

MADDE 12 – (1) İhale kapsamında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen bilgi ve belgeler idari ve teknik şartnamede belirlenir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 13 – (1) İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre ihaleye katılacak istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden istenip istenmemesi hususu idarenin uhdesinde olmak üzere ihale kapsamında istenilecek ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklere ilişkin bilgi veya belgeler idari şartnamede belirlenir.

(2) Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işin onarım, modernizasyon gibi özgün nitelikte olması nedeniyle teknik ayrıntıların fazla olması durumunda teknik şartnamenin her bir maddesi ayrı ayrı yeterlik kriteri olarak belirlenebilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde yeterlik kriteri olarak referanslarla ilgili düzenleme de yapılabilir. Referanslar ve iş deneyim belgesi hiçbir şekilde aynı anda istenmez.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 14 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar ile ilgili 4734 sayılı Kanunda yer alan hususlar, bu Yönetmelik için de uygulanır.

Teknik şartnameler

MADDE 15 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı durumu ihale yetkilisi tarafından onaylanmak kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Teknik şartnameler:

a) İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,

b) Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,

c) Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak,

şekilde hazırlanır.

(3) Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir. Ayrıca, idarenin işveren ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için işveren tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projelerindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

(4) İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araştırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.

İdari şartnamelerin hazırlanması

MADDE 16 – (1) İdari şartnameler ve eki sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale dokümanı niteliğindeki diğer formlar Satın Alma Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yayımlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin tip idari şartname ve tip sözleşme tasarıları esas alınarak hazırlanabilir. Satın Alma Müdürlüğü idari nitelikteki ihale dokümanlarını hazırlarken idare bünyesinde yer alan ilgili ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir.

(2) Tip idari şartname ve sözleşme taslakları Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Tip idari şartname ve sözleşme taslağı hazırlanmayacaksa Hukuk Müşavirliğinin mütalaasının ve Genel Müdürün onayının alınmasına gerek yoktur.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 17 – (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde işin özelliğine göre ilan yapılmayabilir. Bütün isteklilerin veya mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tekliflerini hazırlayabilmeleri için ilan;

a) Parasal değeri Satın Alma Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcısının yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesinde, ihale tarihinden en az beş gün önce idarenin resmi internet sitesinde,

b) Parasal değeri Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün parasal yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesinde, ihale tarihinden en az yedi gün önce idarenin resmi internet sitesinde ve Kamu İhale Bülteninde,

en az bir defa yayımlanır.

(2) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, idarenin merkezinin olduğu yerde yayımlanmakta olan mahalli gazeteler veya yurt içinde çıkan ulusal gazetelerin biri veya birkaçında yayımlattırabilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine on iki gün eklenir.

(3) İhale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği idarece bilinen ihale konusu iş ile ilgili son iki yıl içinde çıkılan ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki istekli ve mal veya hizmet alımı tedarikçilerine posta yolu ile de gönderilebilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 18 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı satın alan istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 19 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

usullerinden biri uygulanarak yapılır.

Açık ihale usulü

MADDE 20 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 21 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımlarında işin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı durumlarda, idarece tedarikçi listesinden ihale konusu işle ilgili olan en az üç mal ve/veya hizmet tedarikçisinin ilan yapılmaksızın davet edilerek ihalenin gerçekleştirildiği usulü ifade eder.

(2) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine ve kaynakların verimli kullanılması esasına göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(3) İhaleye üçten az mal ve/veya hizmet tedarikçisinin teklif vermesi durumunda teklif verenler arasında bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde değerlendirme yapılarak ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 22 – (1) Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için;

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihalenin bağlanamaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenilmeyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli istekli veya tedarikçilerden yapılmasında fayda görülmesi,

e) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımı,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınan süreli taahhüt işlerinin ifası için yapılacak alımlar,

g) İhtiyaç konusu mal veya hizmetin temininin ivedilik arz etmesi, açık ihale usulünün uygulanması halinde işin ifasında gecikme yaşanacağı kanaatinin oluşması,

hallerinden en az birinin bulunması zorunludur.

(2) İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde isteklilerin ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.

(3) Davet edilecek istekli sayısında alt ve üst limit olmaksızın pazarlık yönteminde tedarikçi listesi içinden veya dışından istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçileri ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilir. Pazarlık oturumu ihaleye iştirak eden bütün istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin huzurunda yapılır. İhale komisyonunca, istenilen belgelerin tamam olup olmadığının kontrolü yapılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ile teknik ve ticari görüşmeler pazarlık tutanağında kayıt altına alınır. Fiyat açısından beklenen fayda oluşana kadar birden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirilebilir.

Doğrudan temin

MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan ve sözleşme yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ve herhangi bir alım komisyonu kurulmadan doğrudan temin yöntemi ile giderilebilir.

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerine ilişkin süreçlerin tamamlanmasına kadar geçecek sürede temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı için temin edilecek mal ve hizmetler,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

d) Nakliye işlemleri ile ilgili hizmet alımları,

e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınan süreli taahhüt işlerinin ifası için yapılacak alımlar,

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden, üniversite ve araştırma enstitülerinden yapılacak mal ve hizmet alımları,

g) Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gidermek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü teçhizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin alımlar,

ğ) Fiyatı, borsası ile belirlenen ve/veya günlük değişkenlik gösteren mal alımları,

h) Temin edilmemesi durumunda, idarenin ana faaliyetlerini aksatabilecek acil olan mal ve hizmet alımları,

ı) Enerji arz güvenliğini etkileyecek projelerin ifası için yapılacak alımlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda Satın Alma Müdürlüğü mutemetlerince veya ihale yetkilisince mutemet olarak görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki personelce, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı ünite talebi ve yazılı sipariş şartı aranır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin tek üretici veya satıcı olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne gönderilmesi esastır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli veya tedarikçi ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne gönderilmesi esastır.

(5) Malın tesliminin veya hizmet sunumunun belirli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması zorunludur.

(6) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen haller dışında, bu madde kapsamında gerçekleşecek mal ve hizmet alımlarında piyasa fiyat araştırılması yapılır.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında doğrudan alım onay belgesi tanzim edilerek, parasal yetki tutarına göre ilgili makamca onaylanır.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, birinci fıkranın (a) bendi dışındaki bentler için 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınır uygulanır.

Tedarikçi listeleri seçme ve değerlendirme kriterleri

MADDE 24 – (1) Şirketin ihtiyaç duyacağı alımlarda mal veya hizmet tedarikçisi olmak isteyenler ilgili kategorilerde belirtilen evrakları tamamlayarak başvuruda bulunur veya bulunmaları talep edilir. Kamu ihalelerinden yasaklı olan istekliler diğer tüm yeterlilikleri sağlasa bile tedarikçi listesine alınmayacakları gibi kamu ihalelerinden yasaklandığı tarih itibarı ile eğer yer alıyorlarsa tedarikçi listesinden çıkartılır.

a) Mal Alımı Tedarikçilerinin seçimi ve yeniden değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

1) Mal alımı tedarikçilerinin seçimi; üretici firmalar ve bayileri, iş bitirme ve referansları, banka referansı, sahip olunan belgeler/sertifikalar ve imalatçı ise kapasite raporu kriterlerine göre yapılır.

2) Çalışılan malzeme tedarikçileri yılda bir defa yeni başvurularla birlikte Satınalma Müdürlüğü ve ilgili Müdürlüğün görüşü alınarak başvuru ve zamanında teslim, kalite, istenen şartları sağlaması, satış sonrası hizmetleri kriterlerine göre yeniden değerlendirilir.

b) Hizmet Alımı Tedarikçilerinin seçimi ve yeniden değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

1) Hizmet alımı tedarikçileri seçimi; iş deneyim belgesi ve referansları, kapasite raporu, uzman personel, banka referansı, son 3 yıla ait iş kazası beyanı, kriterlerine göre yapılır.

2) Çalışılan hizmet tedarikçileri yılda bir defa yeni başvurularla birlikte Satınalma Müdürlüğü ve ilgili Müdürlüğün görüşü alınarak başvuru ve zamanında teslim, istenilen ürün/hizmet şartlarına uygunluk, karşılıklı iletişim kriterlerine göre değerlendirilir.

c) Bu maddede açıklanan değerlendirmeler sonucunda yeterli görülen tedarikçiler  “Onaylı Tedarikçi Listesi”ne alınır.

(2) Tedarikçi listesi belirlenirken tedarikçi değerlendirme prosedürü aşağıda belirtilen şekilde yürütülür:

a) Satın alma süreci kapsamında aday tedarikçilerden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlarda bilgi ve belgeler talep edilir ve bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda tedarikçi listesine alınır. Aday tedarikçilere satın alma faaliyetlerinde performans değerlendirmesine tabi tutulacağına dair önceden bilgi verilir. İlgili mal veya hizmeti teslim alan birimce Satınalma Müdürlüğünden görevlendirilen bir personel ile birlikte performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirmesi yapıldıktan sonra tedarikçiler aldıkları toplam puana göre Satınalma Müdürlüğü tarafından gruplandırılır. Yılsonunda yapılan değerlendirmede uygun görülmeyen tedarikçilerle ilişkiler, ilgili birimlerle istişare edilerek ve/veya bilgilendirerek Genel Müdür onayı ile kesilir. Tedarikçi Listeleri performans değerlendirmeleri neticesinde Genel Müdür onayı ile yılda bir kez güncellenir. Tedarikçi listesinden çıkarılanlardan mal/hizmet alımı yapılmaz; ancak acil durumlarda ilgili birim gerekçeli isteği değerlendirilerek Genel Müdür onayı ile geçici olarak alım yapılabilir.

(3) Satınalma sürecindeki mal veya hizmet alımı tedarikçileri ilişkileri stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi, tedarikçi portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi, yeni mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kabul/ret süreci, mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin performanslarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması, tedarikçi tesislerinde inceleme ve değerlendirme yaparak düzeltici/iyileştirici önerilerin geliştirilmesi, mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin kara listesinin oluşturulması ve takibi Satınalma Müdürlüğünün yetkisindedir. Satınalma Müdürlüğü, konu ile alakalı diğer birimlerden, bu bentte sayılan görevlerin yerine getirilmesi hususunda görüş/öneri isteyebilir, bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulacak çalışma gruplarına konu ile alakalı birimlerden Genel Müdür Oluru ile personel görevlendirilebilir.

(4) Mal veya hizmet alımı tedarikçileri, yasalara, kurallara ve düzenlemelere bağlı kalır. Mal veya hizmet alımı tedarikçileri, birlikte çalıştıkları alt tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalarından sorumlu olup bilgi sahibi olur. İdare, bu Yönetmelik hükümlerine ve niteliğine uygun diğer ihale mevzuatlarına uymayan mal veya hizmet alımı tedarikçileri ile ilişkilerini sonlandırabilir.

(5) Sosyal güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 25 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Tekliflerin geçerlilik süresi.

ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

f) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak koşuluyla, idarece belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

g) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 26 – (1) İhale dokümanında istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine talimatları da içeren idari ve teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı, varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat farkının hangi usullere göre belirleneceği.

d) İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

i) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

o) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı ve geçici ve kesin teminat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

p) Denetim, muayene, geçici ve kesin kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.

r) Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çözüm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

s) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer hususlar.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 27 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir. İhale dokümanları Satın Alma Müdürlüğü tarafından verilir.

(2) İhale dokümanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hâllerde katılımı artırmak için amil-i mütehassıs firmalara ve idareden kaynaklanan ihale tekrarlarında bir önceki ihaleye iştirak eden ve bir sonraki ihale için de şartname talep eden isteklilere bedelsiz olarak verilebilir.

(3) İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine bedelli olarak CD ortamında verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 28 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri değişiklik konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerince yazılı olarak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süre ile ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği idarenin internet sitesinden duyurulur ve gerek duyulması durumunda şartname alan istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olanlara tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden bir gün öncesine kadar idare yazılı açıklama yapabilir. İdarece yapılan yazılı açıklamalar ihale dokümanının parçasıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisi tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme ve çelişki bulunmaması ve teklif mektubunun adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekretaryasını yürüten Satın Alma Müdürlüğüne bir tutanakla saati yazılarak teslim edilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin kabulü kaydıyla ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 31 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçileri tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale konusu mal veya hizmetin sadece yurt dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak edecek veya ihaleye davet edilecek istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden geçici teminat istenmeyebilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler

MADDE 32 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan hükümler geçerlidir.

Banka teminat mektupları

MADDE 33 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(2) Kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin kesin kabulünün en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde, eğer işin garanti süresi varsa garanti süresi bitiminin en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mektupları işi bittikten sonra ilgili bankaya, istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

MADDE 34 – (1) İhale komisyonunca tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları, aşağıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerince sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir. Teklif fiyatı idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyetin %50’sinden fazla olan isteklilerden ihale komisyonu bilgi tamamlatma yoluna gitmez.

(3) İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerince teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine yazı ile bildirilir. İstekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini üç iş gününü geçmeyecek şekilde idarece belirlenecek süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin yapacağı bildirim elden ya da faks yoluyla da yapılabilir. İstekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

(5) Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde idare, ihale konusu mal veya hizmet alımının niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen hususları özel ilave kriterler olarak belirleyebilir. Bu kriterlerin ihale konusu mal veya hizmetin ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve parasal değer veya nispi ağırlık olarak belirlenmesi esastır.

(7) En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçisi tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca aşağıdaki öncelik sırası gözetilerek;

a) Kısmi teklife açık ihalelerde; birden fazla en uygun teklifin tek bir kalem için geçerli olması durumunda üzerine en fazla kalem ihale edilen,

b) İdarece teslim süresinin öngörülmediği ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,

c) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,

ç) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,

d) İdarece iş deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinden iş deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine sahip olan,

istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisi lehine karar verilebilir.

(8) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri ihale dışı bırakılır.

(9) İhale komisyonu tarafından tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hususları ayrıntılı olarak tip şartnamelerde düzenlenir.

İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 35 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisine, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçileri için on günlük süre on beş gün olarak uygulanır. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer istekliler ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerine de ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da posta ile yazılı olarak bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 36 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinden ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

(2) Ancak, hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(3) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

Ek kesin teminat

MADDE 37 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

Avans verilmesi

MADDE 38 – (1) Sözleşmesinde yer alması ve hakediş ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin ve mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin görev ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) Sözleşme yapılmasında istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçilerinin görev ve sorumluluğu hakkında 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Sözleşmenin imzalanmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 40 – (1) İdare, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin kendi kontrolü dışında oluşan idari, yasal zorunluluklar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere  idarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli ile mal veya hizmet alımı tedarikçisi sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli veya mal veya hizmet alımı tedarikçisi teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunda geçen görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 41 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin veya mal veya hizmet alımı tedarikçisinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.

ı) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Mal alımlarında işin malın özellikleri, teslim yeri ile teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

j) Gecikme halinde alınacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

m) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmadığı.

n) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.

o) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.

ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

p) İhale dokümanında yer alan ve sözleşmede belirtilen bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

r) Anlaşmazlıkların çözümü.

s) İdarenin belirleyeceği diğer hususlar.

Süre uzatımı nedenleri

MADDE 43 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Yangın,

b) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

c) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma,

ç) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Savaş hali,

f) Sabotaj,

g) Ambargo,

ğ) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

h) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar.

(2) İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,

b) Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve numunelerin süresinde verilememesi,

c) Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

d) Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

e) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

f) Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi,

gerekir.

(3) Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;

a) Sözleşmelerinde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

b) Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimini güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

c) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler,

ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul görülecek diğer haller,

sebeplerinden birinin bulunması gerekir.

(4) Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatılması verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi zorunludur.

Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 44 – (1) Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi hususunda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat farkı

MADDE 45 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi koşuluyla, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 46 – (1) Mal ve hizmet alımlarında öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının veya eksilişinin zorunlu olması halinde, sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una kadar, ihale yetkilisinin onayı ile ihale kapsamında iş artışına veya iş eksilişine gidilebilir.

(2) Sözleşme bedelinin % 70'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 70'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

(3) Birden fazla malzeme veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde bu oranın kalem veya sözleşme bedeli bazında kullanılması idarenin takdirindedir.

(4) Onarım, tadilat, modernizasyon, revizyon, bakım ve benzeri hizmet alımı sözleşmelerinde teknik şartnamesinde belirtilmesi ve yüklenici tarafından tekliflerinde fiyatlandırılmış olması şartıyla gerçekleştirilen opsiyonel işler, işin gereği olduğu için iş artışı olarak değerlendirilmez.

(5) İş artışı halinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen ve her takvim yılı için tebliğ ile güncellenen parasal sınır aşılamaz.

Hizmet alımları süre uzatımı

MADDE 47 – (1) İş tesliminin idareye bağlı olduğu hizmet alımlarında iş, miktar yönünden tamamlanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.

(2) Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.

Sözleşmenin devri ve temliki

MADDE 48 – (1) İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. Sözleşme devir işlemlerinde 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 49 – (1) Sözleşmenin feshi hususunda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler geçerlidir.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

İhalelere katılmaktan yasaklama ve cezai sorumluluk

MADDE 50 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumluluklarına ilişkin işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yüklenicilerin sorumluluğu

MADDE 51 – (1) Yükleniciler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve ziyandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye veya istekliye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Diğer özel hükümler

MADDE 52 – (1) Uygun görülen sözleşmelere işin özelliği göz önünde bulundurularak bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel hükümler konulabilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 29/2/2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve  İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 
< Önceki   Sonraki >
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10452
 - Bu Hafta (23.11-27.11): 0
 - Geçen Hafta(16.11-22.11): 0
 - Bu Ay (Kasım): 29
 - Geçen Ay (Ekim): 30
Kategori: 155
Haberler: 489

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Ziyaretçi Sayısı: 31.825.715
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."